Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Introduction to Department of Computer Science
 
Department information
 
About
Research
Staff
Publication
Thesis
Teaching
   
Department News
   
 
ĐỀ TÀI, SÁNG CHẾ
Đề tài, dự án
1. Tìm kiếm Công nghệ mô phỏng Huấn luyện tác chiến cấp Chiến thuật - HNQT/TKCG/01/2017
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Trung Kiên
Các tác thành viên: Lê Kỳ Nam; Mai Quang Huy; Lê Anh; Nguyễn Thế Long; Trần Sơn Ninh; Nguyễn Hồng Nam; Vương Anh Tuấn; Nguyễn Thị Lan; Lê Văn Hải
Thời gian:12/2017-12/2018
Trạng thái thực hiện:
2. Nghiên cứu kỹ thuật trích rút đặc trưng đối tượng ảnh mẫu biểu và ứng dụng trong mô hình kiểm phiếu bầu cử không có số dư - CNTT2016-05
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Ngô Hữu Phúc
Các tác thành viên:
Thời gian:02/2016-01/2017
Trạng thái thực hiện: - Đã triển khai và nghiệm thu tại Văn phòng Trung ương Đảng và sử dụng trong Lấy ý kiến của Hội nghị Trung ương trong đầu năm 2016.
3. Operational research for green logistics in Vietnam – a UK-Vietnam research collaboration - 05
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thu Lâm
Các tác thành viên: Nguyễn thị Hiền; Hà Trí Chung
Thời gian:02/2016-02/2017
Trạng thái thực hiện:
4. Phát triển chương trình mô phỏng lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức, hỗ trợ cho học tập, giảng dạy lý thuyết ngôn ngữ lập trình, chương trình dịch - 13.0.A.05
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Hà Chí Trung
Các tác thành viên: Hà Chí Trung
Thời gian:10/2014-06/2015
Trạng thái thực hiện: Xuất sắc
 
Department of Information Security
Department of Software Engineering
Computer Lab
Department of Information Systems
Department of Network Technology
Department of Computer Science
Department of Mathematics
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search