Intelligent and Evolutionary Systems 2017


Conference Committee

General Chairs:

Lam Thu Bui, LQDTU, Vietnam

Akira Namatame, NDA, Japan


PC Chairs:

Trung Thanh Nguyen, LJMU, UK

Yew Soon Ong, NTU, Singapore

Huynh Thi Thanh Binh, HUST, Vietnam


Local Chair:

Van-Giang Nguyen, LQDTU, Vietnam


Web master:

Van Truong Vu, LQDTU, Vietnam


Steering committee:

Akira Namatame, NDA, Japan

Yew Soon Ong, NTU, Singapore

Menjie Zhang, VUW, New Zealands

Hussein Abbass, UNSW Canberra, Australia

Xin Yao, Birmingham University, UK

Kay Chen Tan, NUS, Singapore

Hisao Ishibuchi, Osaka Prefecture University, Japan

Sung-Bae Cho,Yonsei University, Korea


Program committee:

Hussein Abbass

Hernán Aguirre

Aldeida Aleti

Lee Altenberg

Regina Berretta

Will Browne

Lam Thu Bui

Tom Cai

Tru Cao

Jonathan Chan

Gang Chen

Winyu Chinthammit

Raymond Chiong

Sung-Bae Cho

Siang Yew Chong

Wichian Chutimaskul

Vic Ciesielski

Carlos Coello Coello

Kusum Deep

Jeremiah D. Deng

Nicholas Geard

Amr Ghoneim

Ayman Ghoneim

David Green

Christian Guttmann

David Howard

Thi Thanh Binh Huynh

Hisao Ishibuchi

Saori Iwanaga

Yaochu Jin

Yasushi Kambayashi

Hiroshi Kawakami

Masao Kubo

Paul Kwan

Kittichai Lavangnananda

Khoi Le

Ickjai Lee

C P Lim

Jing Liu

Hui Ma

Michael Mayo

Yi Mei

Tasneem Memon

Efrén Mezura-Montes

Ta Minh Thanh

Pablo Moscato

I. Moser

Long-Thành Ngô

Van-Giang Nguyen

Trung Thanh Nguyen

Su Nguyen

Ben Niu

Nasimul Noman

Kazuhiro Ohkura

Yew-Soon Ong

Satoshi Ono

Yukiko Orito

Akira Oyama

Michel Plaisent

Kai Qin

Palaniappan Ramaswamy

Inaki Rano

Tapabrata Ray

Hiroshi Sato

Friedhelm Schwenker

Kamran Shafi

Professor Dharmendra Sharma

Karthik Sindhya

Le Hoang Son

Kang Tai

Kay-Chen Tan

Jun Tanimoto

Phuong Tu

Ben Vermeulen

Peter Whigham

Bing Xue

Jianhua Yang

Xin Yao

Mengjie Zhang

Rodolfo Zunino

(to be updated...)