Thông tin chi tiết

Tên báo cáo: Một số nghiên cứu về phân cụm dữ liệu mờ

Tác giả: Ths.Nguyễn Đình Dũng

Cơ quan: Nghiên cứu sinh

Địa điểm: VP Khoa

Thời gian: 4/5/2013 2:00:00 PM

Tải về:

Tóm tắt:

Một số nghiên cứu về phân cụm dữ liệu mờ  

;