Thông tin chi tiết

Tên báo cáo: Incorporating Anatomical Side Infromation into PET Resconstruction USing Nonlocal Regularization

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Giang

Cơ quan: Giáo viên Bộ môn Hệ thống thông tin

Địa điểm: A1.504

Thời gian: 5/23/2013 2:00:00 PM

Tải về:

Tóm tắt:

 

;