Thông tin chi tiết

Tên báo cáo: Thích nghi người nói trong tổng hợp tiếng nói tiếng Việt

Tác giả: NCS Phan Thanh Sơn

Cơ quan: Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Kỹ thuật quân sự

Địa điểm: Phòng họp A, tầng 2 nhà S4

Thời gian: 10/18/2013 2:30:00 PM

Tải về:

Tóm tắt:

Seminar luân án tiến sỹ: Thích nghi người nói trong tổng hợp tiếng nói tiếng Việt 

;