Thông tin chi tiết

Tên báo cáo: Incorporating Anatomical Side Infromation into PET Resconstruction USing Nonlocal Regularization

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Giang

Cơ quan: Học viện Kỹ thuật quân sự

Địa điểm: VP Khoa

Thời gian: 5/31/2013 2:00:00 PM

Tải về:

Tóm tắt:

Incorporating Anatomical Side Infromation into PET Resconstruction USing Nonlocal Regularization

;