Thông tin chi tiết

Tên báo cáo: Some new inequalities for complex polynomials and their derivatives with restricted in Hardy spaces

Tác giả: Phạm Tiến Dũng

Cơ quan: Học viện Kỹ thuật quân sự

Địa điểm: VP khoa

Thời gian: 6/14/2013 2:00:00 PM

Tải về:

Tóm tắt:

 Some new inequalities for complex polynomials and their derivatives with restricted in Hardy spaces

;