Thông tin chi tiết

Tên báo cáo: Nghiên cứu các kỹ thuật học máy cho Lập trình Gien

Tác giả: Nguyễn Thị Hiền

Cơ quan: Học viện Kỹ thuật quân sự

Địa điểm: VP Khoa

Thời gian: 5/20/2013 2:00:00 PM

Tải về:

Tóm tắt:

 Nghiên cứu các kỹ thuật học máy cho Lập trình Gien

;