GV TS Phạm Thế Anh

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên
  • Đơn vị: Bộ môn Toán
  • Học hàm: GV
  • Học vị: TS
  • Email: phamtheanh.vn@gmail.com

Thông tin cá nhân

Giáo viên bắt đầu từ  3/2004

- Các môn học đã từng giảng dạy

         + Lý thuyết xác suất thống kê

         + Đại số tuyến tính và hình học giải tích

         + Giải tích 1

         + Giải tích 2

- Các hướng nghiên cứu

         + Phương trình toán tử ngẫu nhiên

         + Lý thuyết điểm bất động của toán tử ngẫu nhiên

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 12103151 1 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2018 - 2019
2 12103151 4 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2018 - 2019
3 12103153 15 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2017 - 2018
4 12103153 16 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2017 - 2018
5 12103153 19 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2017 - 2018
6 12103153 3 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2017 - 2018
7 12103153 5 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2017 - 2018
8 1-01AA (4c chieu T4) LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 2 2016 - 2017
9 2-01AA (4d chieu T5) LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 2 2016 - 2017
10 3-01AA (4c chieu T6) LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 2 2016 - 2017
11 DS14-12103151 2 C T6 tiet 9-12 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2016 - 2017
12 DS14-12103151 3 C T4 tiet 7-10 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2016 - 2017
13 DS14-12103151 8 S T4 tiet 1-4 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2016 - 2017
14 DS14-12103151 10 S T6 tiet 1-4 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2016 - 2017
15 DS14-12103151 11 S T2 tiet 3-6 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2016 - 2017
16 DS14-12103151 12 S T3 tiet 1-4 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2016 - 2017
17 DS14-12103151 15 S T5 tiet 1-4 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2016 - 2017
18 K50 - Sang T2 - 4 cuoi LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 2 2015 - 2016
19 DS13-12103151 13 Chieu T3 tiet 7-10 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2015 - 2016
20 DS13-12103151 6 Sang T5 tiet 1-4 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2015 - 2016
21 DS13-12103151 12 Chieu T5 tiet 7-10 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2015 - 2016
22 12103151 4 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2014 - 2015
23 12103151 8 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2014 - 2015
24 12103151 9 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2013 - 2014
25 12103151 6 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2013 - 2014

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Bài tập giải tích , Nhà xuất bản quân đội nhân dân, Hy Đức Mạnh, Phạm Thế Anh, Phan Thu Hà và Trần Thị Huyền Thanh, 2016

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Pham The Anh, Artur Babiarz, Adam Czornik, Konrad Kitzing, Michał Niezabitowski, Stefan Siegmund, Sascha Trostorff and Hoang The Tuan, A Hilbert Space Approach to Fractional Difference Equations , Difference Equations and Discrete Dynamical Systems with Applications 24th ICDEA, Dresden, Germany, May 21–25, 2018 , pp 115-131, 11/02/2020, [ link]
2. , Anh Pham The, Artur Babiarz, Adam Czornik, Michał Niezabitowski and Stefan Siegmund, On asymptotic properties of discrete Volterra equations of convolution type , Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR) , pp 13-17, 14/10/2019, [ link]
3. , Anh Pham The, Artur Babiarz, Adam Czornik, Michał Niezabitowski and Stefan Siegmund, Asymptotic properties of discrete linear fractional equations , Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences , pp 749-759, 31/08/2019, [ link]
4. , Anh Pham The, Piotr Jurgás, Michał Niezabitowski and Stefan Siegmund, Variation of constant formulas of linear autonomous Grünwald-Letnikov-type fractional difference equations , INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICNAAM 2018) , pp 450082-1–450082-4, 24/07/2019, [ link]
5. , Anh Pham The, Piotr Jurgaś, Michał Niezabitowski and Tuan Hoang The, A lower bound on the separation between two solutions of a scalar Riemann-Liouville fractional differential equation , INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICNAAM 2018) , pp 4, 24/07/2019, [ link]
6. , PHAM THE ANH, ARTUR BABIARZ, ADAM CZORNIK, MICHAŁ NIEZABITOWSKI and STEFAN SIEGMUND, Variation of constant formulas for fractional difference equations , Archives of Control Science , pp 17, 20/12/2018, [ link]
7. , Pham The Anh, Doan Thai Son and Phan Thi Huong, A variation of constant formula for Caputo fractional stochastic differential equations , Statistics & Probability Letters , pp 351-358, 15/10/2018, [ link]
8. , Pham The Anh and Doan Thai Son, Explicit formulas for the top Lyapunov exponents of planar linear stochastic differential equations , Stochastic Analysis and Applications , pp , 12/04/2017, [ link]
9. , Anh P. T., Random coincidence points of expansive type completely random operators , Bull. Malays. Math. Sci. Soc. 38 (2015), no. 4, 1609–1625 , pp , 2015, [ link]
10. , Anh P. T., Coincidence point of four completely random operators satisfying generalized weak contractive conditions , Sarajevo J. Math. 10(22) (2014), no. 1, 121–137 , pp 121–137, 2014, [ link]
11. , Thang D. H., Anh P. T., Some results on random fixed points of completely random operators , Vietnam J. Math. 42 (2014), no. 2, 133–140 , pp , 2014, [ link]
12. , Thang D. H. and Anh P. T., Some results on random coincidence points of completely random operators , Acta Math. Vietnam. 39 (2014), no. 2, 163–184 , pp , 2014, [ link]
13. , Thang D. H. and Anh P. T., Random fixed points of completely random operators , Random Oper. Stoch. Equ. 21 (2013), no. 1, 1–20 , pp , 2013, [ link]
14. , Anh P. T., Some random fixed point theorems with PPF dependence for weakly contractive random operator , Differ. Equ. Appl. 5 (2013), no. 4, 489–499 , pp , 2013, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Một số vấn đề về điểm bất động và điểm trùng nhau ngẫu nhiên Trường Phạm Thế Anh 1/2016 Đã nghiệm thu, đạt kết quả xuất sắc

Chia sẻ