Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Phạm Thế Anh
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin cá nhân
Họ và tên : Phạm Thế Anh
Đơn vị : Bộ môn Toán
Chức vụ : Giáo viên
Học hàm : GV
Học vị : TS
Email : phamtheanh.vn@gmail.com
Mô tả

Giáo viên bắt đầu từ  3/2004

- Các môn học đã từng giảng dạy

         + Lý thuyết xác suất thống kê

         + Đại số tuyến tính và hình học giải tích

         + Giải tích 1

         + Giải tích 2

- Các hướng nghiên cứu

         + Phương trình toán tử ngẫu nhiên

         + Lý thuyết điểm bất động của toán tử ngẫu nhiên

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search