GV TS Phan Việt Anh

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên
  • Đơn vị: Bộ môn An toàn thông tin
  • Học hàm: GV
  • Học vị: TS
  • Email: pvanhth@yahoo.com

Thông tin cá nhân

Giới thiệu về Phan Việt Anh

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1  12526151 1 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 2 (.NET) 1 2013 - 2014
2 1252615 2 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 2 (.NET) 1 2013 - 2014
3  1252615 1 CÔNG NGHỆ CLIENT/SERVER 1 2013 - 2014
4 77BC LẬP TRÌNH CƠ BẢN 1 2013 - 2014
5 12500151 LẬP TRÌNH CƠ BẢN 2 2012 - 2013
6 1252815 2 LẬP TRÌNH NÂNG CAO(.NET) 2 2012 - 2013
7 1252815 1 LẬP TRÌNH NÂNG CAO(.NET) 2 2012 - 2013
8 2012ltcb LẬP TRÌNH CƠ BẢN 2 2012 - 2013

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Tin học cơ sở , , , 2011

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Hoang Van Thuy, Phan Viet Anh and Nguyen Xuan Hoai, Automated Large Program Repair based on Big Code , International Symposium On Information and Communication Technology , pp 375-381, 06/12/2018, [ link]
2. , Anh Viet Phan, Minh Le Nguyen, Yen Lam Hoang Nguyen and Lam Thu Bui, DGCNN: A Convolutional Neural Network over Large-scale Labeled Graphs , Neural Networks , pp 533-543, 01/12/2018, [ link]
3. , Khanh Nguyen, Viet Anh Phan and Tuan Hao Hoang, Vietnamese Document Classification using Hierarchical Attention Networks , International Conference on Frontiers of Intelligent Computing , pp , 29/11/2018, [ link]
4. , Khanh Duy Tung Nguyen, Tran Minh Tuan, Son Hai Le, Anh Phan Viet, Mizuhito Ogawa and Nguyen Le Minh, Comparison of Three Deep Learning-based Approaches for IoT Malware Detection , International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) , pp 382-388, 01/11/2018, [ link]
5. , Minh-Tien Nguyen, Duc-Vu Tran, Viet-Anh Phan and Nguyen Le Minh, Towards Social Context Summarization with Convolutional Neural Networks , International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing , pp , 18/03/2018, [ link]
6. , Anh VietPhan, Phuong NgocChau, Minh LeNguyen and Lam ThuBui, Automatically classifying source code using tree-based approaches , Data & Knowledge Engineering , pp 12-25, 3/2018, [ link]
7. , Anh Viet Phan, Minh Le Nguyen and Lam Thu Bui, SibStCNN and TBCNN+ kNN-TED: New Models over Tree Structures for Source Code Classification , International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning, pp 120-128, Springer, 10/2017. , pp 120-128, 10/2017, [ link]
8. , Viet Anh Phan, Le Minh Nguyen and Lam Thu Bui, Feature weighting and SVM parameters optimization based on genetic algorithms for classification problems , Applied Intelligence (ISI journal) , pp , 9/2016, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Nghiên cứu, đánh giá công nghệ phát hiện chiếm quyền điều khiển các thiết bị IoT trên thế giới và đề xuất khả năng chuyển giao vào Việt Nam Nhà nước Trần Nguyên Ngọc Trần Nguyên Ngọc; Nguyễn Việt Hùng; Cao Văn Lợi; Vũ Đình Phái; Phan Việt Anh; Nguyễn Hữu Nội 1/2020
2 Phân tích và phát hiện mã độc sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo Nhà nước Trần Nguyên Ngọc Nguyễn Việt Hùng; Cao Văn Lợi; Vũ Đình Phái; Phan Việt Anh; Nguyễn Hữu Nội 8/2018 Đề tài tài trợ bởi ngân hàng thế giới thông qua quỹ FIRST Bộ KH&CN
3 Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác quản lý kết quả học tập của học viên, sinh viên tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Nhà nước Đỗ Thị Mai Hường Đỗ Thị Mai Hường 10/2013 Các công trình đang thực hiện
4 Các phương pháp thích nghi dựa trên trí tuệ tính toán cho các hệ hỗ trợ quyết định làm việc trong các môi trường động và đa mục tiêu (102.01-2010.12 NAFOSTED) Nhà nước Bùi Thu Lâm Bùi Thu Lâm 10/2010 Các công trình đang thực hiện

Chia sẻ