GVC TS Tạ Ngọc Ánh

Second slide

  • Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn
  • Đơn vị: Bộ môn Toán
  • Học hàm: GVC
  • Học vị: TS
  • Email: tangocanh@gmail.com

Thông tin cá nhân

 - Là cựu sinh viên Khoa Toán Cơ Tin học - Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HN.

- Công tác tại HVKTQS từ năm 2003.

- Chuyên ngành Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học.

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 12102151 GIẢI TÍCH II 2 2017 - 2018
2 1,2,4,6,10,12 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2017 - 2018
3 GT1-2 GIẢI TÍCH I 2 2016 - 2017
4 GT1-1 GIẢI TÍCH I 2 2016 - 2017
5 12103151 14 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2016 - 2017
6 12103151 16 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2016 - 2017
7 12103151 17 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2016 - 2017
8 12103151 19 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2016 - 2017
9 KSDS15-1 GIẢI TÍCH I 1 2016 - 2017
10 KSDS15-2 GIẢI TÍCH I 1 2016 - 2017
11 KSDS14-6,7,8 GIẢI TÍCH II 2 2015 - 2016
12 Gi?i tich I GIẢI TÍCH I 1 2014 - 2015
13 Giai tich II GIẢI TÍCH II 2 2013 - 2014
14 Xac suat thong ke LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2013 - 2014
15 Giai tich I GIẢI TÍCH I 1 2013 - 2014

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Hy Đức Mạnh, Vũ Anh Mỹ, Nguyễn Hồng Nam, Tạ Ngọc Ánh and Bùi Văn Định, Optimization in an asymmetric Lanchester (n,1) model , Journal of Defense Modeling and Simulation , pp 10, 01/01/2020, [ link]
2. , Ta Ngoc Anh, Random equations and applications to general random fixed point theorems , New Zealand Journal of Mathematics , pp 17-24, 2011, [ link]
3. , Ta Ngoc Anh and Dang Hung Thang, On random equations and applications to random fixed point theorems , Random Operators and Stochastic Equations , pp 199-212, 2010, [ link]
4. , Ta Ngoc Anh and Dang Hung Thang, Some results on random equations , Vietnam Journal of Mathematics , pp 35-44, 2010, [ link]
5. , Ta Ngoc Anh, Random fixed points of probabilistic contractions and applications to random equations , Vietnam Journal of Mathematics , pp 227-235, 2010, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Một số mô hình toán học trong mô phỏng trận đánh Trường Hy Đức Mạnh Nguyễn Hồng Nam; Tạ Ngọc Ánh; Bùi Văn Định; Nguyễn Quốc Khánh 8/2018 Xếp loại suất xắc
2 Một số khía cạnh của lý thuyết toán tử ngẫu nhiên Nhà nước Đặng Hùng Thắng Tạ Ngọc Ánh, Phạm Thế Anh 3/2009
3 Giải tích hàm ngẫu nhiên và ứng dụng Nhà nước Đặng Hùng Thắng Tạ Ngọc Ánh, Phạm Thế Anh 8/2006

Chia sẻ