GV TS Trần Văn An

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên
  • Đơn vị: Bộ môn Hệ thống thông tin
  • Học hàm: GV
  • Học vị: TS
  • Email: tavistu@gmail.com

Thông tin cá nhân

Tốt nghiệp đại học năm 2011 tại LB Nga chuyên nghành "Hệ thống tự động xử lý thông tin và điều khiển". Bảo vệ luận án TS năm 2013 tại LB Nga, ngành "Mô hình hóa toán học, phương pháp số và tổ hợp các chương trình".

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 TH13C CÔNG NGHỆ WEB 2 2016 - 2017
2 Th13B CÔNG NGHỆ WEB 2 2016 - 2017
3 03BL TIN HỌC 1 (LỚP VIỆT NGA) 2 2016 - 2017
4 TTVN ĐẢM BẢO VÀ AN TOÀN THÔNG TIN 2 2016 - 2017
5 03BO CÔNG NGHỆ WEB 1 2016 - 2017
6 K11HTTT CÔNG NGHỆ WEB 1 2016 - 2017
7 K11HTTT_DD Phát triển phần mềm di động 1 2016 - 2017
8 03BP TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY 1 2016 - 2017
9 12323151 CÔNG NGHỆ WEB 2 2015 - 2016

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Trung Thanh Nguyen, Hong Anh Thi Pham, Toan Van Pham and and Tran Van An, Thanh Minh Ta, Proposal of Feature Matching Technique Using Similarity Features Filtering for Image Alignment , Proceedings of the ISSAT International Conference on Data Science in Business, Finance and Industry (DSBFI 2019) , pp , 03/07/2019, [ link]
2. , Le Dinh Son and Tran Van An, Improve the efficiency to search for vietnamese information with coreference resolution and event-oriented semantic model of text , AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research , pp 131-137, 3/2019, [ link]
3. , Trần Văn An and Hoa Tất Thắng, ПОЛИНОМИАЛЬНАЯ ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ , VІІ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» , pp 10-15, 4/2016, [ link]
4. , Hoa Tất Thắng and Trần Văn An, РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПОСТЕПЕННОГО РАСШИРЕНИЯ КУБА АТРИБУТОВ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ДАННЫХ , VІІ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» , pp 15-20, 4/2016, [ link]
5. , Кирий В.Г. and Чан Ван Ан, Об одной математической модели амбивалентной системы обучения неродному языку , Вестник НГУ (серия:Информационные технологии) , pp 9, 1/2010, [ link]
6. , Кирий В.Г. and Чан Ван Ан, Амбивалентная система дистанционного обучения неродному языку на основе сетевых технологий , Educational Technology & Society , pp 22, 1/2010, [ link]
7. , Кирий В.Г. and Чан Ван Ан, Модель тестирования как система случайных величин , Современные технологии. Системный анализ. Моделирование , pp 4, 3/2009, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Xây dựng hệ thống quản lý Khoa học công nghệ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự Trường Ngô Thành Long Nguyễn Mậu Uyên, Nguyễn Quốc Khánh, Trần Văn An 1/2017
2 Thiết kể hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp quản lý khoa học công nghệ trong Học viện Kỹ thuật quân sự Trường Nguyễn Mậu Uyên Nguyễn Mậu Uyên; Nguyễn Quốc Khánh; Trần Văn An 10/2016
3 Nâng cao hiệu quả tìm kiếm thực thể có tên trên cơ sở phân tích ngữ nghĩa tiếng Việt kết hợp với sử dụng các nguồn tri thức Trường Trần Văn An 8/2016
4 Nghiên cứu thuật toán và xây dựng phần mềm phân loại văn bản, tài liệu phục vụ công tác q.lý Trường Nguyễn Mậu Uyên Nguyễn Mậu Uyên; Trần Văn An; Đỗ Thị Mai Hường; Nguyễn Hoài Anh 11/2015

Chia sẻ