GVC TS Tống Minh Đức

Second slide

  • Chức vụ: Phó chủ nhiệm khoa
  • Đơn vị: Bộ môn Hệ thống thông tin
  • Học hàm: GVC
  • Học vị: TS
  • Email: ductm75@Gmail.com

Thông tin cá nhân

Tốt nghiệp kỹ sư tại Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2000, ngành Công nghệ thông tin. Tốt nghiệp nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật điện Xanh Pêtécbua - Nga, năm 2007, chuyên ngành Tự động hóa và điều khiển các quy trình công nghệ sản xuất. 

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 12525151 1 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 1 2013 - 2014
2 12322151 2 ĐẢM BẢO VÀ AN TOÀN THÔNG TIN 1 2013 - 2014
3 CHK25-HTTT_KHMT (T?i) Phân tích đánh giá thuật toán 1 2013 - 2014
4 122231511 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 2 2012 - 2013
5 2012KTLT Kĩ thuật lập trình 2 2012 - 2013
6 2012ttktlttmd THỰC TẬP KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 1 2012 - 2013

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Tống Minh Đức, Lưu Hồng Dũng and Lưu Xuân Văn, A new method for constructing digital signature schemes base on difficulty of the integer factorization and discrete logarithm root problems the Zn , FAIR nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin , pp 9, 10/08/2018, [ link]
2. , Tống Minh Đức, Lưu Hồng Dũng và Nguyễn Lương Bình, Một phương pháp phát triển hệ mật khóa công khai , FAIR nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin , pp 9, 10/08/2018, [ link]
3. , Tống Minh Đức, Đề xuất mô hình gắn kèm mã thực thi vào file thi hành , Tạp chí nghiên cứu KH&CN Quân sự , pp , 16/08/2017, [ link]
4. , Tống Minh Đức, Hoàng Văn Việt, Lưu Hồng Dũng và Bùi Thế Truyền, Phát triển giao thức xác lập Khóa mới cho mạng thông tin VSAT , Một số vấn đề chọn lọc về an toàn, an ninh thông tin , pp 115-119, 29/11/2016, [ link]
5. , Tống Minh Đức, Nguyễn Vĩnh Thái, Lưu Hồng Dũng và Bùi Thế Truyền, Giải pháp phát triển thuật toán mật mã khóa đối xứng từ các hệ mã lũy thừa và mã OTP , FAIR - Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin , pp 173-180, 04/08/2016, [ link]
6. , Tống Minh Đức, Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Đức Thụy và Nguyễn Lương Bình, Phát triển thuật toán mật mã khóa công khai dựa trên bài toán Logarit rời rạc , FAIR - Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin , pp 583-589, 04/08/2016, [ link]
7. , Hoang Van Viet, Bui The Truyen, Tong Minh Duc and Luu Hong Dung, Разработка алгоритма определения новых ключей для симметричной ключевой криптосистемы/ New key established algorithms for symmetric key cryptosystems , Журнал «Наукоемкие технологии» №1 за 2016 г. Издательство "Радиотехника": научно-техническая литература. , pp 8, 01/03/2016, [ link]
8. , Hoang Van Viet, Bui The Truyen, Luu Hong Dung and Tong Minh Duc, A Novel Proposal of Exchanging Key for Symmetric Key Cryptosystems , IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. VOL.16 No.2, February 2016 pp. 10-14. ISSN: 1738 - 7906 , pp , 29/02/2016, [ link]
9. , Hà Đại Dương, Tống Minh Đức and Đào Thanh Tĩnh, Mô hình phát hiện đám lửa dựa trên cấu trúc không gian ảnh của đám lửa , Chuyên san CNTT&TT, HVKTQS , pp 17-27, 4/2013, [ link]
10. , Lưu Hồng Dũng, Trần Trung Dũng and Tống Minh Đức, Nghiên cứu xây dựng hệ tích hợp mật mã khóa công khai - chữ ký số , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện KTQS), số 149 (08-2012). ISSN: 1859 - 0209. , pp , 01/08/2012, [ link]
11. , , Самоподобность входной нагрузки и ее влияние на характеристики системы обслуживания , Труды 5-ой Международной конференции «Приборостроение в экологии и безопасности человека» ПЭБЧ’07: СПБ 31.01 – 02.02 / 2007, с 127-133 , pp , , [ link]
12. , , Подход к расчету коммутатора с доступом портов к общей шине по прерываниям , Международная научная конференция МКИССиТ_2006. Информационные сети, системы и технологии. Материалы.: СПб 30.10 – 02.11 2006. с. 29 – 30 , pp , , [ link]
13. , , Аналитическая модель коммутатора с общей шиной , Автоматизация, информатизация, инновация в транспортных системах. Сборник научно-технических статей. Выпуск 1, СПБ. :СПГУВК, 2006, с.44-50 , pp , , [ link]
14. , , Оценка влияния самоподобной нагрузки на характеристики очереди , Известия СПБЭТУ ЛЭТИ (Известия государственного электротехнического университета), выпуск 3/2006, с. 35-38 , pp , , [ link]
15. , , К оцениванию эффективности мультиплексного доступа в моноканал , Труды Всероссийской научной конференции 30.06 – 02. 07 Управление и информационные технологии УИТ - 2005 СПб 2005, с. 84-89 , pp , , [ link]
16. , , Свидетельство об отраслевой регистрации разработки № 7014 «Имитационная модель на базе общей шины» , Федеральное агентство по образованию. Отраслевой фонд алгоритмов и программ. – 2006 , pp , , [ link]
17. , , Tống Minh Đức Một cải tiến thuật toán giấu tin trong ảnh nhị phân , Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, số 20/ 10-2008 , pp , , [ link]
18. , , Về một phương pháp phòng chống virus tin học , Tạp chí Khoa học và kỹ thuật, HVKTQS, số 90/ I-2000 , pp , , [ link]
19. , , Kỹ thuật tạo vaccine phòng chống virus máy tính , Tạp chí Bưu chính viễn thông, số 3/ 6-2000 , pp , , [ link]
20. , , Một số biện pháp phòng chống virus máy tính , Hội nghị khoa học lần thứ 13 – HVKTQS, 10/2001 , pp , , [ link]
21. , , Mô hình phát hiện nhanh đám lửa trong không gian hẹp qua ảnh video , Tạp chí nghiên cứu Khoa học và công nghệ quân sự, 2013 , pp , , [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Nghiên cứu, xây dựng hệ thống đánh giá, quản lý rủi ro và hỗ trợ xử lý sự cố an toàn thông tin trong Chính phủ điện tử Nhà nước Nguyễn Ngọc Hóa Tống Minh Đức; Nguyễn Quang Uy 1/2019
2 Đề xuất mô hình sinh mã độc vượt qua một số hệ thống anti-virus. Trường Tống Minh Đức Lưu Hồng Dũng; Đỗ Thị Mai Hường; Vũ Đình Phái 2/2016 Đã nghiệm thu cấp Học viện. Đặt Xuất sắc
3 Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị và xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý hoạt động rà phá bom mìn tại Việt Nam Bộ Lê Đình Sơn 1/2016
4 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lý thi trắc nghiệm khách quan Ngành Nguyễn Hiếu Minh Tống Minh Đức; Nguyễn Văn Cường 9/2015 Đã nghiệm thu cấp Ngành. Loại Xuất sắc

Chia sẻ