GVC TS Lưu Hồng Dũng

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên
  • Đơn vị: Bộ môn Công nghệ mạng
  • Học hàm: GVC
  • Học vị: TS
  • Email: luuhongdung@gmail.com

Thông tin cá nhân

1. Hướng nghiên cứu: Mật mã và An toàn thông tin.

2. Các môn học đảm nhiệm:

   - Lý thuyết mật mã và bảo mật thông tin.

   - Lý thuyết thông tin.

   - Mã hóa.

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 124211513 MẠNG MÁY TÍNH 2 2015 - 2016
2 124221511 XÂY DỰNG, QUẢN TRỊ VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG 2 2015 - 2016
3 12464151 MÃ HÓA 1 2015 - 2016
4 A12464151 MÃ HÓA 2 2014 - 2015
5 12423151 CÔNG NGHỆ LẬP TRÌNH TÍCH HỢP 1 2014 - 2015
6 VB2 K16 NET KỸ THUẬT LIÊN MẠNG 1 2013 - 2014
7 VB2K16/MMT8 Đồ án TN phần 1 2 2012 - 2013
8 TH 9B MÃ HÓA 2 2012 - 2013
9 Tai lieu tham khao MÃ HÓA 2 2012 - 2013
10 Bai giang MÃ HÓA 2 2012 - 2013
11 VB2K15 Đồ án TN phần 1 2 2012 - 2013

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Cơ sở kỹ thuật an ninh mạng , NXB QĐND, Lưu Hồng Dũng, Vũ Minh Tiến, Vũ Hồng Giang, Nguyễn Hiếu Minh, Trần Công Mạnh, 2007
2., Kỹ thuật lập trình phần mềm an toàn , NXB QĐND, Lưu Hồng Dũng, Vũ Minh Tiến, Vũ Hồng Giang, Nguyễn Hiếu Minh, Trần Công Mạnh, 2007

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Kim Thanh Nguyen, Minh Thanh Ta and Hong Dung Luu, A high-performance authentication-encryption scheme , Journal of Science and Technology (JST) , pp , 24/06/2022, [ link]
2. , Nguyễn Viết Cường, Nguyễn Đức Thụy và Lưu Hồng Dũng, GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ/ SOLUTION IMPROVES SAFETY IN BUILDING DIGITAL SIGNATURE SCHEME , TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ISSN 1859-1531 , pp , 01/04/2022, [ link]
3. , Luu Xuan Van, Doan Van Hoa and Luu Hong Dung, Constructing Digital Signature Algorithm Based on a New Key Scheme , ICT Analysis and Applications , pp 10, 07/01/2022, [ link]
4. , Nguyen Vinh Thai, Doan Thi Bich Ngoc and Luu Hong Dung, An encryption - authentication algorithms developed from the elgamal cryptosystem , Journal of Military Science and Technology, ISSN 1859 - 1043 , pp 10, 15/12/2021, [ link]
5. , Nguyễn Đức Thụy và Lưu Hồng Dũng, XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ TẬP THỂ DỰA TRÊN BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC KẾT HỢP KHAI CĂN TRÊN Zp , Tạp chí Khoa học công nghệ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, ISSN 2525 - 2224 , pp 10, 15/12/2021, [ link]
6. , Phạm Văn Hiệp, Đoàn Thị Bích Ngọc và Lưu Hồng Dũng, Phương pháp xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên tính khó của bài toán logarit rời rạc trên vành Zn , Tạp chí Khoa học công nghệ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, ISSN 2525 - 2224 , pp , 15/10/2021, [ link]
7. , Nguyễn Vĩnh Thái, Đỗ Anh Tuấn, Lưu Hồng Dũng và Đoàn Thị Bích Ngọc, GIAO THỨC TRAO ĐỔI KHÓA AN TOÀN, HIỆU QUẢ CHO CÁC HỆ MẬT KHÓA ĐỐI XỨNG , NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ, ISSN 1859 - 1043 , pp 6, 15/12/2020, [ link]
8. , Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Ánh Việt và Đoàn Thị Bích Ngọc, THUẬT TOÁN MÃ HÓA - XÁC THỰC THÔNG TIN PHÁT TRIỂN TỪ MẬT MÃ OTP , NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ, ISSN 1859 - 1043 , pp 6, 15/12/2020, [ link]
9. , Nguyen Duc Thuy , Bui The Truyen , Tong Minh Duc and Luu Hong Dung, CONSTRUCTING DIGITAL SIGNATURE ALGORITHMS BASED ON NEW KEY SCHEMES/Xây dựng các thuật toán chữ ký số dựa trên các sơ đồ khóa mới , Journal of Science and Technique - Le Quy Don Technical University - No. 213 (12-2020) , pp 12, 15/12/2020, [ link]
10. , Luu Hong Dung , Tong Minh Duc and Bui The Truyen, VARIANT OF OTP CIPHER WITH SYMMETRIC KEY SOLUTION/Biến thể của Mật mã OTP với Giải pháp Khóa đối xứng , Journal of Science and Technique - Le Quy Don Technical University - No. 213 (12-2020) , pp 9, 15/12/2020, [ link]
11. , Phạm Văn Hiệp và Lưu Hồng Dũng, PHÁT TRIỂN MỘT DẠNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ MỚI DỰA TRÊN BÀI TOÁN RSA , Tạp chí Khoa học công nghệ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, ISSN 2525 - 2224 , pp 6, 01/09/2020, [ link]
12. , Lưu Xuân Văn, Nguyễn Lương Bình and Lưu Hồng Dũng, A New Method forConstructing Digital Signature Algorithm based on a New Key Scheme , TEST Engineering & Management. ISSN: 0193-4120. , pp 7, 15/06/2020, [ link]
13. , Lưu Xuân Văn and Lưu Hồng Dũng, A new digital signature scheme based on the hardness of some expanded root problems , Procedia Computer Science, Elsevier B.V , pp 10, 01/06/2020, [ link]
14. , Nguyễn Đức Thụy và Lưu Hồng Dũng, LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ XÂY DỰNG TRÊN TÍNH KHÓ CỦA BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC KẾT HỢP KHAI CĂN TRÊN Zp , Tạp chí Nghiên cứu KH & CNQS. ISSN 1859 - 1043. , pp 7, 29/04/2020, [ link]
15. , Lưu Xuân Văn, Lưu Hồng Dũng and Đoàn Văn Hòa, Developing root problem aims to create a secure digital signature scheme in data transfer , International Conference on Green and Human Information Technology 2020 (ICGHIT2020) , pp 6, 01/02/2020, [ link]
16. , Lưu Hồng Dũng và Nguyễn Ánh Việt, MỘT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ MẬT KHÓA ĐỐI XỨNG , An toàn thông tin. ISSN 1859 - 1256 , pp 5, 10/01/2020, [ link]
17. , Lưu Xuân Văn and Hồng Dũng, A new digital signature scheme based on the hardness of some expanded root problems , Third International Conference on Computing and Network Communications (CoCoNet'19), Trivandrum, Kerala, India, 18 - 21/12/2019. , pp , 20/12/2019, [ link]
18. , Lưu Xuân Văn and Lưu Hồng Dũng, CONSTRUCTING A DIGITAL SIGNATURE ALGORITHM BASED ON THE DIFFICULTY OF SOME EXPANDED ROOT PROBLEMS , 2019 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), September 10-12, 2019, Ha Noi, Việt Nam. , pp 10, 12/12/2019, [ link]
19. , Nguyễn Đức Thụy, Bùi Tất Hiếu và Lưu Hồng Dũng, XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ DỰA TRÊN BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC KẾT HỢP KHAI CĂN TRÊN Zp , TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Vol. 17, No. 7, 2019. ISSN 1859 -1531. , pp 6, 17/09/2019, [ link]
20. , Nguyễn Vĩnh Thái và Lưu Hồng Dũng, XÂY DỰNG GIAO THỨC TRAO ĐỔI KHÓA AN TOÀN DỰA TRÊN TÍNH KHÓ CỦA VIỆC GIẢI ĐỒNG THỜI 2 BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC VÀ PHÂN TÍCH SỐ/KHAI CĂN CHO CÁC HỆ MẬT KHÓA ĐỐI XỨNG , Tạp chí NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ. ISSN 1859 - 1043 , pp 8, 15/04/2019, [ link]
21. , Nguyễn Vĩnh Thái và Lưu Hồng Dũng, XÂY DỰNG THUẬT TOÁN MẬT MÃ KHÓA CÔNG KHAI DỰA TRÊN TÍNH KHÓ CỦA VIỆC GIẢI ĐỒNG THỜI 2 BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC VÀ PHÂN TÍCH SỐ/KHAI CĂN , Tạp chí NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ. ISSN 1859 - 1043 , pp 8, 15/04/2019, [ link]
22. , Nguyễn Vĩnh Thái và Lưu Hồng Dũng, MỘT LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ XÂY DỰNG TRÊN TÍNH KHÓ CỦA VIỆC GIẢI ĐỒNG THỜI 2 BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC VÀ PHÂN TÍCH SỐ/KHAI CĂN , Tạp chí NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ. ISSN 1859 - 1043 , pp 8, 15/04/2019, [ link]
23. , Phạm Văn Hiệp, Vũ Sơn Hà, Lưu Hồng Dũng và Nguyễn Thị Lan Phương, MỘT LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ TẬP THỂ XÂY DỰNG TRÊN TÍNH KHÓ CỦA VIỆC GIẢI BÀI TOÁN PHÂN TÍCH SỐ VÀ KHAI CĂN TRÊN Zn , Tạp chí NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ. ISSN 1859 - 1043 , pp 8, 15/04/2019, [ link]
24. , Lưu Xuân Văn, Đoàn Văn Hòa và Lưu Hồng Dũng, XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ DỰA TRÊN TÍNH KHÓ CỦA VIỆC GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN TRÊN Zp , Tạp chí NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ. ISSN 1859 - 1043 , pp 8, 15/04/2019, [ link]
25. , Lưu Hồng Dũng và Nguyễn Đức Thụy, PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG THUẬT TOÁN CHỮ KÝ SỐ DỰA TRÊN MỘT DẠNG BÀI TOÁN KHÓ MỚI , Tạp chí Thông tin và Truyền thông. ISSN: 1859 - 3550 , pp 8, 01/12/2018, [ link]
26. , Lưu Hồng Dũng và Nguyễn Vĩnh Thái, HỆ MẬT KHÓA CÔNG KHAI DỰA TRÊN TÍNH KHÓ CỦA VIỆC GIẢI ĐỒNG THỜI 2 BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC VÀ PHÂN TÍCH SỐ/KHAI CĂN , Tạp chí Thông tin và Truyền thông. ISSN: 1859 - 3550 , pp 9, 01/12/2018, [ link]
27. , Lưu Hồng Dũng và Nguyễn Tiền Giang, PHÁT TRIỂN LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ MÙ DỰA TRÊN BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC , Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, ISSN: 1859 - 1043 , pp 9, 26/11/2018, [ link]
28. , Lưu Hồng Dũng và Phạm Văn Hiệp, CHỮ KÝ SỐ TẬP THỂ VÀ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG , Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, ISSN: 1859 - 1043 , pp 9, 26/11/2018, [ link]
29. , Lưu Hồng Dũng và Nguyễn Đức Thụy, XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ DỰA TRÊN MỘT DẠNG BÀI TOÁN KHÓ MỚI , Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, ISSN: 1859 - 1043 , pp 8, 26/11/2018, [ link]
30. , Phạm Văn Hiệp và Lưu Hồng Dũng, CHỮ KÝ SỐ - MÔ HÌNH ỨNG DỤNG VÀ THUẬT TOÁN , Hội nghị Quốc gia lần thứ XI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR '11) , pp 8, 31/10/2018, [ link]
31. , Nguyễn Lương Bình, Lưu Hồng Dũng và Tống Minh Đức, MỘT PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ MẬT KHÓA CÔNG KHAI , Hội nghị Quốc gia lần thứ XI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR '11) , pp 9, 31/10/2018, [ link]
32. , Lưu Hồng Dũng , Tống Minh Đức và Lưu Xuân Văn, PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ DỰA TRÊN TÍNH KHÓ CỦA VIỆC GIẢI ĐỒNG THỜI BÀI TOÁN PHÂN TÍCH SỐ VÀ BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC KẾT HỢP KHAI CĂN TRÊN Zn , Hội nghị Quốc gia lần thứ XI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR '11) , pp 10, 31/10/2018, [ link]
33. , Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Hữu Mộng và Lưu Hồng Dũng, MỘT THUẬT TOÁN CHỮ KÝ XÂY DỰNG DỰA TRÊN TÍNH KHÓ CỦA VIỆC GIẢI ĐỒNG THỜI HAI BÀI TOÁN PHÂN TÍCH SỐ VÀ LOGARIT RỜI RẠC , TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 7(128).2018. ISSN 1859-1531. , pp 6, 15/08/2018, [ link]
34. , Lưu Hồng Dũng và Nguyễn Vĩnh Thái, Phát triển thuật toán chữ ký số dựa trên hệ mã Pohlig - Hellman , Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự. ISSN: 1859 - 1043. , pp 6, 27/12/2017, [ link]
35. , Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Vĩnh Thái và Bạch Nhật Hồng, Phát triển giao thức thiết lập khóa an toàn cho các hệ mã khóa bí mật , Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự. ISSN: 1859 - 1043. , pp 9, 27/12/2017, [ link]
36. , Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Đình Hữu, Lê Hải Trường và Nguyễn Hoàng Quân, Phát triển hệ mật khóa công khai RSA , Hội thảo CNTT và Truyền thông 2017 (ICT 2017) , pp , 22/12/2017, [ link]
37. , Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Vĩnh Thái và Nguyễn Đức Thụy, Phát triển hệ mật khóa công khai từ hệ mã Pohlig - Hellman , Hội thảo lần thứ II: Một số vấn đề chọn lọc về an toàn, an ninh thông tin (SoIS 2017) , pp 6, 03/12/2017, [ link]
38. , Lưu Hồng Dũng, Hồ Ngọc Duy, Tống Minh Đức, Bùi Thế Truyền và Đặng Hùng Việt, Giao thức trao đổi khóa an toàn cho các hệ mật khóa đối xứng , Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR '10). ISBN: 978 - 604 - 913 - 614 - 6. , pp 8, 30/10/2017, [ link]
39. , Nguyen Duc Thuy, Nguyen Tien Giang, Le Dinh Son and Luu Hong Dung, A Design Method of Digital Signature Scheme Based on Discrete Logarithm Problem , IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 17 No. 2 pp. 214-218, February 2017. ISSN: 1738 - 7906. , pp 6, 11/03/2017, [ link]
40. , Nguyen Duc Thuy and Luu Hong Dung, A New Construction Method of Digital Signature Algorithms , IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 16 No. 12 pp. 53-57, December 2016. ISSN: 1738 - 7906. , pp 6, 13/01/2017, [ link]
41. , Hoàng Văn Việt , Lưu Hồng Dũng, Bùi Thế Truyền và Tống Minh Đức, Phát triển giao thức trao đổi khóa cho các hệ mật khóa đối xứng , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện KTQS, số 179 (10 - 2016), ISSN: 1859 - 0209. , pp 8, 15/12/2016, [ link]
42. , Hoàng Văn Việt, Bùi Thế Truyền, Lưu Hồng Dũng và Tống Minh Đức, Phát triển giao thức xác lập khóa mới cho mạng thông tin VSAT , Hội thảo lần thứ I: Một số vấn đề chọn lọc về an toàn, an ninh thông tin (SoIS 2016) , pp 6, 28/11/2016, [ link]
43. , Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Đức Thụy, Nguyễn Văn Phúc và Đỗ Anh Tuấn, Một phương pháp xây dựng thuật toán chữ ký số , Hội thảo lần thứ I: Một số vấn đề chọn lọc về an toàn, an ninh thông tin (SoIS 2016) , pp 6, 28/11/2016, [ link]
44. , Lưu Hồng Dũng, Hoàng Văn Việt, Tống Minh Đức và Bùi Thế Truyền, Thuật toán thỏa thuận khóa an toàn cho các hệ mật khóa đối xứng , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện KTQS số 173 (Chuyên san CNTT và TT, số 8 - 6/2016) , pp 10, 15/10/2016, [ link]
45. , Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Đức Thụy, Lê Đình Sơn và Nguyễn Thị Thanh Thủy, Một phương pháp xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên bài toán logarit rời rạc , Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ IX về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR 2016). ISBN: 978-604-913-397-8. , pp 6, 01/10/2016, [ link]
46. , Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Đức Thụy, Nguyễn Lương Bình và Tống Minh Đức, Phát triển thuật toán mật mã khóa công khai dựa trên bài toán logarit rời rạc , Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ IX về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR 2016). ISBN: 978-604-913-397-8. , pp 7, 01/10/2016, [ link]
47. , Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Vĩnh Thái, Tống Minh Đức và Bùi Thế Truyền, Giải pháp phát triển thuật toán mật mã khóa đối xứng từ các hệ mã lũy thừa và mã OTP , Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ IX về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR 2016). ISBN: 978-604-913-397-8. , pp 8, 01/10/2016, [ link]
48. , Lưu Hồng Dũng và Nguyễn Đức Thụy, Chữ ký số tập thể - Mô hình và thuật toán , Hội thảo quốc gia lần thứ XVIII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông - TP HCM, 05-06/11/2015. ISBN: 978 - 604 - 67 - 0645 - 8. , pp 7, 08/04/2016, [ link]
49. , Hoang Van Viet, Bui The Truyen, Tong Minh Duc and Luu Hong Dung, Разработка алгоритма определения новых ключей для симметричной ключевой криптосистемы/ New key established algorithms for symmetric key cryptosystems , Журнал «Наукоемкие технологии» №1 за 2016 г. Издательство "Радиотехника": научно-техническая литература. , pp 8, 01/03/2016, [ link]
50. , Hoang Van Viet, Bui The Truyen, Luu Hong Dung and Tong Minh Duc, A Novel Proposal of Exchanging Key for Symmetric Key Cryptosystems , IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. VOL.16 No.2, February 2016 pp. 10-14. ISSN: 1738 - 7906 , pp , 29/02/2016, [ link]
51. , Hoàng Thị Mai và Lưu Hồng Dũng, Một dạng lược đồ chữ ký xây dựng trên bài toán phân tích số và bài toán khai căn , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện KTQS số 172 (Chuyên san CNTT và TT, số 7 - 10/2015) , pp 10, 21/01/2016, [ link]
52. , Lưu Hồng Dũng, Hoàng Thị Mai và Nguyễn Hữu Mộng, Một dạng lược đồ chữ ký xây dựng trên bài toán phân tích số , Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR 2015). ISBN: 978-604-913-397-8. , pp 12, 05/01/2016, [ link]
53. , Luu Hong Dung, Le Dinh Son, Ho Nhat Quang and Nguyen Duc Thuy, DEVELOPING DIGITAL SIGNATURE SCHEMES BASED ON DISCRETE LOGARITHM PROBLEM , The 8th National Conference on Fundamental and Applied IT Research (FAIR 2015). ISBN: 978-604-913-397-8. , pp 8, 05/01/2016, [ link]
54. , Nguyen Tien Giang, Bui The Truyen and Luu Hong Dung, Схема слепой цифровой подписи, основанной на задаче дискретного логарифмирования/ Blind signature scheme based on discrete logarithm problem , Журнал «Электромагнитные волны и электронные системы» №5 за 2015 г. Издательство "Радиотехника": научно-техническая литература. , pp 8, 22/12/2015, [ link]
55. , Hoàng Văn Việt, Nguyễn Đức Thụy, Bùi Thế Truyền và Lưu Hồng Dũng., Phát triển thuật toán xác lập khóa cho các hệ mật khóa đối xứng , Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (ECIT 2015) , pp , 10/12/2015, [ link]
56. , Nguyễn Tiền Giang, Nguyễn Đức Thụy, Lê Đình Sơn và Lưu Hồng Dũng., Phát triển lược đồ chữ ký số mù , Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (ECIT 2015) , pp , 10/12/2015, [ link]
57. , Hoàng Thị Mai, Nguyễn Hữu Mộng và Lưu Hồng Dũng, Một dạng lược đồ chữ ký xây dựng trên bài toán phân tích số , Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự. ISSN 1859 - 1403. , pp 7, 01/10/2015, [ link]
58. , Nguyễn Đức Thụy, Hồ Nhật Quang and Lưu Hồng Dũng, Phát triển lược đồ chữ ký số trên bài toán logarit rời rạc , Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự (Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự), số 37 06/2015 , pp , 01/06/2015, [ link]
59. , Hoàng Văn Việt, Lưu Hồng Dũng and Phan Thanh Sơn, Xây dựng hệ mật khóa công khai dựa trên giao thức trao đổi khóa Diffie-Hellman và hệ mật ElGamal , Kỷ yếu Hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin, 09-2014 , pp 8, 01/09/2014, [ link]
60. , Nguyễn Tiền Giang, Nguyễn Vĩnh Thái and Lưu Hồng Dũng, Lược đồ chữ ký số mù xây dựng trên bài toán khai căn , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện Kỹ thuật Quân sự) – Chuyên san CNTT và TT số 5, 10/2014. ISSN: 1859 - 0209. , pp 8, 01/04/2014, [ link]
61. , Lê Văn Tuấn, Lưu Hồng Dũng and Nguyễn Tiền Giang, Phát triển lược đồ chữ ký trên bài toán phân tích số , Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự (Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự), số Đặc san CNTT'14, 04-2014. ISSN: 1859 - 1043. , pp , 01/04/2014, [ link]
62. , Lưu Hồng Dũng, Hồ Ngọc Duy, Nguyễn Tiền Giang and Nguyễn Thị Thu Thủy, Phát triển một dạng lược đồ chữ ký số mới , Hội thảo quốc gia lần thứ XVI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đà Nẵng - 11/2013. ISBN: 978 - 604 - 67 - 0645 - 8. , pp 8, 01/11/2013, [ link]
63. , Lưu Hồng Dũng, Ngô Đăng Tiến, Trần Trung Dũng and Vũ Tất Thắng, Phát triển một số thuật toán mật mã khóa công khai , Hội thảo quốc gia lần thứ XV: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Hà Nội 3-4/12/2012. ISBN: 978 - 604 - 67 - 0645 - 8. , pp 6, 04/12/2012, [ link]
64. , Lưu Hồng Dũng, Phát triển thuật toán mật mã khóa công khai dựa trên hệ mật El Gamal , Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT và TT, Bộ TT và TT, tập V-1, số 8(28) (12-2012). ISSN: 1859 - 3526. , pp 8, 01/12/2012, [ link]
65. , Lưu Hồng Dũng, Nghiên cứu phát triển thuật toán chữ ký số RSA , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Chuyên san Công nghệ thông tin và Truyền thông - Học viện KTQS), số 150 (10 - 2012). Trang 125 – 133. ISSN: 1859 - 0209. , pp 6, 01/10/2012, [ link]
66. , Lưu Hồng Dũng, Trần Trung Dũng and Tống Minh Đức, Nghiên cứu xây dựng hệ tích hợp mật mã khóa công khai - chữ ký số , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện KTQS), số 149 (08-2012). ISSN: 1859 - 0209. , pp , 01/08/2012, [ link]
67. , Lưu Hồng Dũng and Hoàng Văn Việt, Xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên hệ mật RSA , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện KTQS), số 148 (06-2012). Trang 35 – 48. ISSN: 1859 - 0209. , pp 8, 01/06/2012, [ link]
68. , Lưu Hồng Dũng, Nghiên cứu xây dựng lược đồ chữ ký số tập thể , Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT và TT, tập V-1, số 7(27) (05-2012). Trang 49 – 59. ISSN: 1859 - 3526. , pp 11, 01/05/2012, [ link]
69. , Lưu Hồng Dũng, Một mô hình mới cho các lược đồ chữ ký số , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện KTQS), số 147 (04-2012). Trang 35 – 46. ISSN: 1859 - 0209. , pp 8, 01/04/2012, [ link]
70. , Lưu Hồng Dũng and Nguyễn Thị Thu Thủy, Nghiên cứu xây dựng mô hình tổng quát cho các lược đồ chữ ký‎ sô phân biệt trách nhiệm , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện KTQS), số 146 (02-2012). Trang 124 – 136. ISSN: 1859 - 0209. , pp 8, 01/02/2012, [ link]
71. , Lưu Hồng Dũng, Một thiết kế mới cho các lược đồ chữ ký số , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện KTQS), số 142 (08-2011). Trang 29 - 38. ISSN: 1859 - 0209. , pp 8, 01/08/2011, [ link]
72. , Lưu Hồng Dũng and Trần Trung Dũng, Xây dựng lược đồ đa chữ ký số tuần tự , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện KTQS), số 141 (06-2011). Trang 5-13. ISSN: 1859 - 0209. , pp 8, 01/06/2011, [ link]
73. , Lưu Hồng Dũng, Phát triển lược đồ đa chữ ký số trên cơ sở bài toán logarit rời rạc , Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT và TT, Bộ TT và TT, tập V-1, số 5(25) (06-2011). Trang 60 – 66. ISSN: 1859 - 3526. , pp 8, 01/06/2011, [ link]
74. , Luu Hong Dung and Nguyen Hieu Minh, New Digital Multisignature Scheme with Distinguished Signing Responsibilities , IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. VOL.10 No.1, January 2010, pp. 51- 57. ISSN: 1738 - 7906 , pp 7, 01/01/2010, [ link]
75. , Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Hiếu Minh, Trần Công Mạnh và Đỗ Thị Bắc, Đánh giá các đặc trưng thống kê của thuật toán mật mã CRYPT(D)-64 , Khoa học và Kỹ thuật (Học viện KTQS). ISSN: 1859 - 0209. , pp 7, 01/02/2009, [ link]
76. , Lưu Hồng Dũng, Đánh giá hiệu quả tích hợp thuật toán mật mã CRYPT(D)-128 trên FPGA , Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự (Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự), số25 (12-2008). Trang 56 - 61. ISSN: 1859 - 1043. , pp 6, 01/12/2008, [ link]
77. , Lưu Hồng Dũng, Đánh giá các đặc trưng thống kê một thuật toán mật mã mới CRYPT(D)-128 , Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự (Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự), số 24 (09-2008). Trang 149 - 156. ISSN: 1859 - 1043. , pp 6, 02/09/2008, [ link]
78. , Luu Hong Dung và Nguyen Hieu Minh, Xây dựng thủ tục sinh khóa phức tạp cho thuật toán mật mã tốc độ cao Crypt(D)_128 , Các công trình nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai Công nghệ Thông tin và Truyền thông. ISSN: 1859 - 3526. , pp 6, 01/02/2008, [ link]
79. , Lưu Hồng Dũng, Xây dựng thuật toán mật mã 128 bit và sơ đồ thực hiện trên FPGA , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện Kỹ thuật Quân sự, số 120, III - 2007. ISSN: 1859 - 0209. , pp 10, 01/03/2007, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị và xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý hoạt động rà phá bom mìn tại Việt Nam Bộ Lê Đình Sơn Hồ Nhật Quang; Lưu Hồng Dũng; Tống Minh Đức 1/2016
2 Giải pháp thiết kế hệ mật sử dụng khóa một lần. Trường Lưu Hồng Dũng Lưu Hồng Dũng; Tống Minh Đức; Nguyễn Lương Bình 1/2016 Đã hoàn thành.
3 Giải pháp mã hóa bảo mật thông tin dựa trên các biến đổi phụ thuộc dữ liệu – Thiết kế thuật toán mật mã khóa đối xứng 128 bit với sơ đồ sinh khóa tự động. Trường Lưu Hồng Dũng Lưu Hồng Dũng, 1/2010 Đã hoàn thành
4 Nghiên cứu xây dựng thuật toán mật mã khóa bí mật cài đặt trên ASIC/FPGA. Trường Lưu Hồng Dũng Lưu Hồng Dũng, 1/2007 Đã hoàn thành

Chia sẻ