GVC TS Phạm Tiến Dũng

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên
  • Đơn vị: Bộ môn Toán
  • Học hàm: GVC
  • Học vị: TS
  • Email:

Thông tin cá nhân

 

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 01AE-A HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 2 2016 - 2017
2 01AE-D HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 2 2016 - 2017
3 HKPHU TOÁN CHUYÊN ĐỀ: HÀM PHỨC VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI 2 2016 - 2017
4 DK(BS) Toán chọn lọc (VN) 2 2016 - 2017
5 Cao Hoc K28 A HÀM BIẾN SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI 2 2016 - 2017
6 529 TOÁN CHUYÊN ĐỀ 2 2015 - 2016
7 KSDS 13-5 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2014 - 2015
8 KSDS 13-6 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2014 - 2015
9 KSDS 13-14 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2014 - 2015
10 422 TOÁN CHUYÊN ĐỀ: HÀM PHỨC VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI 1 2014 - 2015
11 423 TOÁN CHUYÊN ĐỀ: HÀM PHỨC VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI 1 2014 - 2015
12 424 TOÁN CHUYÊN ĐỀ: HÀM PHỨC VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI 1 2014 - 2015
13 CDT12 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2013 - 2014
14 CK12A HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2013 - 2014
15 XD-CD12A HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2013 - 2014
16 Toan chuyen d? Toán chuyên đề 1 2012 - 2013

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Hàm biến phức và các phép biến đổi , Nhà Xuất Bản quân đội nhân dân, Phạm Tiến Dũng, Vũ Anh Mỹ, Nguyễn Hồng Nam, Bùi Quốc Hưng và Bùi Văn Định, 2017

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Фам Тиен Зунг, О пространствах Харди , Вестник РУДН , pp С. 25-33., 9/2009, [ link]
2. , Pham Tien Zung, On the boundedness of the Hardy operator in weighted BMO space. , Analysis Mathematica. , pp P. 289-299., 2009, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Nghiên cứu lớp mới những công thức cầu phương có trọng chứa n nút, chuẩn Lp của đạo hàm cấp m trên thang thời gian Trường Pham Tien Dung Th s. Phan Thu Hà ; Ts. Vũ Thanh Hà 10/2014 1. Xây dựng một số công thức cầu phương có trọng. 2. Tích phân trên thang thời gian. 3. Đánh giá sai số thông qua chuẩn Lp của đạo hàm cấp m.

Chia sẻ