Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT

- Mô tả nội dung môn học:

 Quản lý dự án công nghệ thông tin

Mã lớp môn học: 12380151

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
12380151 Hà Đại Dương 12/08/2019 24/11/2019 H99201 Viết 24/11/2019 H99201
- Đề cương môn học: Chưa có
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Bài 1 - Giới thiệu nội dung khóa học

 Bài 1 - Giới thiệu nội dung khóa học

link
2 Bài 2 - Giới thiệu chung về quản lý dự án

Bài 2 -  Giới thiệu chung về quản lý dự án

link
3 Bài 3 - Khởi tạo và lựa chọn dự án

Bài 3 - Khởi tạo và lựa chọn dự án 

link
4 Bài 4 - Lập kế hoạch

 Bài 4 - Lập kế hoạch

link
5 Bài 5 - Quản lý rủi ro

Bài 5 - Quản lý rủi ro

link
6 Phân công thực hiện bài tập

Phân công thực hiện bài tập 

link
7 Khung báo cáo bài tập môn học

Khung báo cáo bài tập môn học 

link
8 Hướng dẫn sử dụng MS Project 2003

Hướng dẫn sử dụng MS Project 2003 

link