Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: THỰC TẬP KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

- Mô tả nội dung môn học:

Học phần thực tập này yêu cầu sinh viên phải thực hiện các nội dung lập trình liên quan tới giải quyết một bài toán cụ thể.
Thông qua các bài toán cụ thể này, sinh viên sẽ luyện tập các kỹ năng lập trình sử dụng các kiến thực thu nhận từ môn học Lập trình cơ bản, Kỹ thuật lập trình và Lập trình hướng đối tượng. Sinh viên có thể tùy chọn ngôn ngữ để thực hiện
 

Mã lớp môn học: 12567151

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
12567151 Hà Đại Dương 12/01/2021 30/05/2021 Viết 30/01/2021
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về