Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: XỬ LÝ ẢNH

- Mô tả nội dung môn học:

 Điều kiện tiên quyết: Xử lý tín hiệu số

Tóm tắt nội dung: 
- Thu nhận ảnh và biểu diễn
- Lấy mẫu
- Lọc và biến đổi ảnh 
- Tăng cường và khôi phục ảnh
- Phân tách đặc trưng
- Đồ án môn học sẽ được giao cho sinh viên thực hiện trong quá trình học

Mã lớp môn học: K8XLA

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
K8XLA Hà Đại Dương 14/01/2013 20/05/2013 H9303 Vấn đáp 20/05/2013 H9303 Tiếng Việt
- Đề cương môn học: Chưa có
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Lecture 2 - Introduction to Digital Image Processing Part II

Lecture 2 - Introduction to Digital Image Processing Part II

link
2 Lecture 3 - Lab Assignment 1: Programming of Image Processing

Lecture 3 - Lab Assignment 1: Programming of Image Processing

link
3 Lecture 4 - Intensity transformation and Spacial Filtering Part I

Lecture 4 - Intensity transformation and Spacial Filtering Part I

link
4 Lecture 5 - Intensity transformation and Spacial Filtering Part II

Lecture 5 - Intensity transformation and Spacial Filtering Part II

link
5 Lecture 6 - Lab Assignment 2: Intensity transformation and Spatial Filter

Lecture 6 - Lab Assignment 2: Intensity transformation and Spatial Filter

link
6 Lecture 7 - Morphological Image Processing Part I

Lecture 7 - Morphological Image Processing Part I

link
7 Lecture 8 - Morphological Image Processing Part II

Lecture 8 - Morphological Image Processing Part II

link
8 Lecture 9 - Lab Assignment 3: Morphological Image Processing

Lecture 9 - Lab Assignment 3: Morphological Image Processing

link
9 Lecture 10 - Image Compression Part I

Lecture 10 - Image Compression Part I

link
10 Lecture 11 - Image Compression Part II

Lecture 11 - Image Compression Part II

link
11 Lecture 12 - Image Segmentation Part I

Lecture 12 - Image Segmentation Part I

link
12 Lecture 13 - Lab Assignment 4: Image Segmentation Part I

Lecture 13 - Lab Assignment 4: Image Segmentation Part I

link
13 Lecture 14 - Image Segmentation Part II

Lecture 14 - Image Segmentation Part II

link
14 Lecture 15 - Lab Assignment 5: Image Segmentation Part II

Lecture 15 - Lab Assignment 5: Image Segmentation Part II

link