Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: XỬ LÝ ẢNH

- Mô tả nội dung môn học:

- Tổng quan về ảnh số và xử lý ảnh số bằng công cụ máy tính; lịch sử phát triển, các hướng ứng dụng của xử lý ảnh; các thành phần cơ bản của một hệ thống xử lý ảnh; các bước cơ bản và kiến thức chung về mối quan hệ giữa các điểm ảnh, các khái niệm về vùng, biên, đối tượng trên ảnh.
- Các phép biến đổi mức xám, các phép lọc không gian nhằm nâng cao chất lượng ảnh cho quan sát bằng mắt người hoặc cho nhận thức của máy tính; khái niệm về lược đồ xám và các phép biến đổi nâng cao chất lượng ảnh dựa trên xử lý lược đồ xám.
- Các phương pháp nén dựa trên những đặc trưng riêng biệt của dữ liệu ảnh; phương pháp nensn bảo toàn: nén Huffman, nén RLC, nén LZW, nén số học, nén theo mặt phẳng bit; phương pháp nén chấp nhận mất mát thông tin: nén JPEG.
- Các phép biến đổi hình thái, thuật toán biến đổi dự trên các phép biến đổi hình thái với ảnh nhị phân, ảnh xám.
- Phân đoạn các đối tượng dựa trên sự không liên tục của mức xám: phân đoạn điểm, đường, cạnh; phân đoạn dựa trên sự tương tự về mức xám của các điểm ảnh: phân ngưỡng, dựa trên khái niệm vùng; và những kỹ thuật phân đoạn khác như dựa theo đường phân nước, dựa trên phân cụm.
- Thực hành các thác đọc/mở file ảnh, biến đổi và xử lý ảnh.
 

Mã lớp môn học: 2012nmxla

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
2012nmxla Hà Đại Dương 09/08/2012 12/06/2013 Viết 01/08/2013
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Lecture 2 - Introduction to Digital Image Processing Part II

Lecture 2 - Introduction to Digital Image Processing Part II

link
2 Lecture 3 - Lab Assignment 1: Programming of Image Processing

Lecture 3 - Lab Assignment 1: Programming of Image Processing

link
3 Lecture 4 - Intensity transformation and Spacial Filtering Part I

Lecture 4 - Intensity transformation and Spacial Filtering Part I

link
4 Lecture 5 - Intensity transformation and Spacial Filtering Part II

Lecture 5 - Intensity transformation and Spacial Filtering Part II

link
5 Lecture 6 - Lab Assignment 2: Intensity transformation and Spatial Filter

Lecture 6 - Lab Assignment 2: Intensity transformation and Spatial Filter

link
6 Lecture 7 - Morphological Image Processing Part I

Lecture 7 - Morphological Image Processing Part I

link
7 Lecture 8 - Morphological Image Processing Part II

Lecture 8 - Morphological Image Processing Part II

link
8 Lecture 9 - Lab Assignment 3: Morphological Image Processing

Lecture 9 - Lab Assignment 3: Morphological Image Processing

link
9 Lecture 10 - Image Compression Part I

Lecture 10 - Image Compression Part I

link
10 Lecture 11 - Image Compression Part II

Lecture 11 - Image Compression Part II

link
11 Lecture 12 - Image Segmentation Part I

Lecture 12 - Image Segmentation Part I

link
12 Lecture 13 - Lab Assignment 4: Image Segmentation Part I

Lecture 13 - Lab Assignment 4: Image Segmentation Part I

link
13 Lecture 14 - Image Segmentation Part II

Lecture 14 - Image Segmentation Part II

link
14 Lecture 15 - Lab Assignment 5: Image Segmentation Part II

Lecture 15 - Lab Assignment 5: Image Segmentation Part II

link