Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: XỬ LÝ ẢNH

- Mô tả nội dung môn học:

 Điều kiện tiên quyết: Xử lý tín hiệu số

Tóm tắt nội dung: 
- Thu nhận ảnh và biểu diễn
- Lấy mẫu
- Lọc và biến đổi ảnh 
- Tăng cường và khôi phục ảnh
- Phân tách đặc trưng
- Đồ án môn học sẽ được giao cho sinh viên thực hiện trong quá trình học

Mã lớp môn học: XLATH7A

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
XLATH7A Hà Đại Dương 03/04/2012 04/04/2012 KHU-A Vấn đáp 10/04/2012 KHU-A Tiếng Việt
- Đề cương môn học: Chưa có
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về