Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: ĐỒ ÁN XỬ LÝ ẢNH

- Mô tả nội dung môn học:

Mã lớp môn học: 2012daxlahdd

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
2012daxlahdd Hà Đại Dương 01/08/2012 01/08/2013 Vấn đáp 08/08/2013
- Đề cương môn học: Chưa có
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Danh sách đồ án môn học

 Danh sách đồ án môn học

link