Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: XỬ LÝ ẢNH

- Mô tả nội dung môn học:

 Điều kiện tiên quyết: Xử lý tín hiệu số

Tóm tắt nội dung: 
- Thu nhận ảnh và biểu diễn
- Lấy mẫu
- Lọc và biến đổi ảnh 
- Tăng cường và khôi phục ảnh
- Phân tách đặc trưng
- Đồ án môn học sẽ được giao cho sinh viên thực hiện trong quá trình học

Mã lớp môn học: XLAK14A

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
XLAK14A Hà Đại Dương 25/04/2012 28/08/2012 H7702 Vấn đáp 15/09/2012 H7702 Tiếng Việt
- Đề cương môn học: Chưa có
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Kế hoạch giảng dạy

 Kế hoạch giảng dạy

link
2 Danh sách đồ án môn học

 Danh sách đồ án môn học

link
3 Các bài thực hành

Bài 3+5+7+11+13: Thực hành tại phòng thí nghiệm

link
4 Ảnh minh họa cho môn xử lý ảnh

 Ảnh minh họa cho môn xử lý ảnh

link
5 Câu hỏi ôn tập giữa kỳ [Cập nhật 25/02/2014)

Câu hỏi ôn tập (Bài 9+15: Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ, thi hết môn)

link
6 Lecture 2 - Introduction to Digital Image Processing Part II

Lecture 2 - Introduction to Digital Image Processing Part II

link
7 Lecture 3 - Lab Assignment 1: Programming of Image Processing

Lecture 3 - Lab Assignment 1: Programming of Image Processing

link
8 Lecture 4 - Intensity transformation and Spacial Filtering Part I

Lecture 4 - Intensity transformation and Spacial Filtering Part I

link
9 Lecture 5 - Intensity transformation and Spacial Filtering Part II

Lecture 5 - Intensity transformation and Spacial Filtering Part II

link
10 Lecture 6 - Lab Assignment 2: Intensity transformation and Spatial Filter

Lecture 6 - Lab Assignment 2: Intensity transformation and Spatial Filter

link
11 Lecture 7 - Morphological Image Processing Part I

Lecture 7 - Morphological Image Processing Part I

link
12 Lecture 8 - Morphological Image Processing Part II

Lecture 8 - Morphological Image Processing Part II

link
13 Lecture 9 - Lab Assignment 3: Morphological Image Processing

Lecture 9 - Lab Assignment 3: Morphological Image Processing

link
14 Lecture 10 - Image Compression Part I

Lecture 10 - Image Compression Part I

link
15 Lecture 11 - Image Compression Part II

Lecture 11 - Image Compression Part II

link
16 Lecture 12 - Image Segmentation Part I

Lecture 12 - Image Segmentation Part I

link
17 Lecture 13 - Lab Assignment 4: Image Segmentation Part I

Lecture 13 - Lab Assignment 4: Image Segmentation Part I

link
18 Lecture 14 - Image Segmentation Part II

Lecture 14 - Image Segmentation Part II

link
19 Lecture 15 - Lab Assignment 5: Image Segmentation Part II

Lecture 15 - Lab Assignment 5: Image Segmentation Part II

link