Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: XỬ LÝ ẢNH

- Mô tả nội dung môn học:

Xử lý ảnh 

Mã lớp môn học: 1225816

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
1225816 Hà Đại Dương 16/01/2014 15/05/2014 H9603 Vấn đáp 15/05/2014 H9603
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Kế hoạch giảng dạy lớp 1225816

 Kế hoạch giảng dạy lớp 1225816 môn Xử lý ảnh

link
2 Chương trình mẫu dùng cho thực hành C#

Chương trình mẫu dùng cho thực hành C# 

link
3 Lecture 01 - Introduction.pdf

 Lecture 01 - Introduction.pdf

link
4 Lecture 02 - Fundamentals.pdf

 Lecture 02 - Fundamentals.pdf

link
5 Lecture 03,04,05 - Intensity transformation and Spatial Filtering.pdf

 Lecture 03,04,05 - Intensity transformation and Spatial Filtering.pdf

link
6 Lecture 06,07,08 - Segmentation.pdf

 Lecture 06,07,08 - Segmentation.pdf

link
7 Lecture 09,10 - Image Compression.pdf

 Lecture 09,10 - Image Compression.pdf

link
8 Lecture 11,12 - Representation and Description.pdf

 Lecture 11,12 - Representation and Description.pdf

link
9 Lecture 13,14,15 - Object Recognition.pdf

 Lecture 13,14,15 - Object Recognition.pdf

link
10 Câu hỏi ôn tập giữa kỳ [Cập nhật 25/02/2014)

Câu hỏi ôn tập (Bài 9+15: Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ, thi hết môn)

link
11 Danh sách đồ án môn học

 Danh sách đồ án môn học

link