Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

- Mô tả nội dung môn học:

Môn học nhằm trang bị cho học viên, sinh viên những kiến thức cơ bản về:
- Các cấu trúc dữ liệu cơ bản như các loại Primitive, mảng, bản ghi, xâu, con trỏ, danh sách, hàng đợi, ngăn xếp, các kỹ thuật lựa chọn cấu trúc phù hợp.
- Các cấu trúc lập trình cơ bản: biến, hằng, cấu trúc lặp, cấu trúc rẽ nhánh, hàm, hàm đệ quy, vào ra dữ liệu.
- Tổng quan về các kỹ thuật lập trình thủ tục, hướng đối tượng, hướng sự kiện.
 

Mã lớp môn học: 125251511, 125251512

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
125251511, 125251512 Hà Đại Dương 18/08/2014 28/11/2014 H9302 Vấn đáp 28/11/2014 H9302
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Bài giảng

Bài giảng 

link
2 Kế hoạch giảng dạy - Lớp sáng

Kế hoạch giảng dạy - Lớp sáng 

link
3 Kế hoạch giảng dạy - Lớp chiều

Kế hoạch giảng dạy - Lớp chiều 

link
4 Bài tập: Lập trình cơ bản, Cấu trúc dữ liệu, Tổ chức chương trình

 Bài tập: Phần Lập trình cơ bản, Cấu trúc dữ liệu, Tổ chức chương trình

link
5 Bài tập: Một số cấu trúc dữ liệu cơ bản, hàm và tệp tin, một số thuật toán cơ bản

Bài tập: Một số cấu trúc dữ liệu cơ bản, hàm và tệp tin, một số thuật toán cơ bản

link
6 Slides bài giảng phần thuật toán

Slides bài giảng phần thuật toán 

link