Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT

- Mô tả nội dung môn học:

Trong khóa học này, sinh viên sẽ được giới thiệu kiến thức về:
- Thuật toán và thiết kế thuật toán;
- Đánh giá độ phức tạp thuật toán;
- Các thuật toán cơ bản như sắp sếp, tìm kiếm;
- Các thao tác trên các cấu trúc dữ liệu phổ biến;
Đồ án sẽ được giao trong quá trình thực hiện môn học.
 

Mã lớp môn học: 03BQ

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
03BQ Hà Đại Dương 20/01/2015 26/05/2015 H9603 Vấn đáp 09/06/2015 H9603
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Bài 1 - Tổng quan

 Bài 1 - Tổng quan

link
2 Bài 2 - Đánh giá độ phức tạp thuật toán

Bài 2 - Đánh giá độ phức tạp thuật toán 

link
3 Bài 3 - Phương pháp trực tiếp

Bài 3 - Phương pháp trực tiếp 

link
4 Bài 4 - Chia để trị - phần 1

Bài 4 - Chia để trị - phần 1 

link
5 Bài 5 - Chia để trị - phần 2

Bài 5 - Chia để trị - phần 2 

link
6 Bài 6 - Thuật toán tham lam - phần 1

Bài 6 - Thuật toán tham lam - phần 1

link
7 Bai 7 - Thuat toan tham lam - phan 2

 Bai 7 - Thuat toan tham lam - phan 2

link
8 Bài 9 - Quy hoạch động - phần 1

 Bài 9 - Quy hoạch động - phần 1

link
9 Bài 10 - Quy hoạch động - phần 2

 Bài 10 - Quy hoạch động - phần 2

link
10 Bài 11 - Thuật toán quay lui - phần 1

 Bài 11 - Thuật toán quay lui - phần 1

link
11 Bài 12 - Thuật toán quay lui - phần 2

Bài 12 - Thuật toán quay lui - phần 2 

link
12 Bài 13, 14 - Thuật toán nhánh cận

Bài 13, 14 - Thuật toán nhánh cận 

link
13 Bài 15 - Ôn tập

Bài 15 - Ôn tập 

link
14 Danh sách phân công bài tập lớn - lớp chiều (thi ngày 20/6)

Danh sách phân công bài tập lớn - lớp chiều 

link
15 Danh sách phân công bài tập lớn - lớp sáng (thi ngày 09/6)

Danh sách phân công bài tập lớn - lớp sáng 

link
16 Tài liệu tham khảo về bài toán lập lịch theo phương pháp tham lam

Tài liệu tham khảo về bài toán lập lịch theo phương pháp tham lam 

link