Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

- Mô tả nội dung môn học:

Môn học nhằm trang bị cho học viên, sinh viên những kiến thức cơ bản về:
- Các cấu trúc dữ liệu cơ bản như các loại Primitive, mảng, bản ghi, xâu, con trỏ, danh sách, hàng đợi, ngăn xếp, các kỹ thuật lựa chọn cấu trúc phù hợp.
- Các cấu trúc lập trình cơ bản: biến, hằng, cấu trúc lặp, cấu trúc rẽ nhánh, hàm, hàm đệ quy, vào ra dữ liệu.
- Tổng quan về các kỹ thuật lập trình thủ tục, hướng đối tượng, hướng sự kiện.
 

Mã lớp môn học: k13

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
k13 Hà Đại Dương 18/08/2015 24/11/2015 H9601 Vấn đáp 24/11/2015 H9601
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Kế hoạch giảng dạy

 Kế hoạch giảng dạy

link
2 Bài 01 - Tổng quan

Bài 01 - Tổng quan 

link
3 Bài 02 - Ngôn ngữ lập trình

Bài 02 - Ngôn ngữ lập trình 

link
4 Bài 03 - Điều khiển chọn và điều khiển lặp

 Bài 03 - Điều khiển chọn và điều khiển lặp

link
5 Bài 04 - Bài tập và kiểm tra phần 1

 Bài 04 - Bài tập và kiểm tra phần 1

link
6 Bài 05 - Thực hành 1

Bài 05 - Thực hành 1 

link
7 Bài 05 - Thực hành 1

Bài 05 - Thực hành 1 

link
8 Bài 06 - Một số cấu trúc dữ liệu cơ bản

Bài 06 - Một số cấu trúc dữ liệu cơ bản 

link
9 Bài 07 - Hàm và thao tác với tệp tin

Bài 07 - Hàm và thao tác với tệp tin 

link
10 Bài 08 - Bài tập và kiểm tra phần 2

Bài 08 - Bài tập và kiểm tra phần 2 

link
11 Bài 09 - Thực hành 2

Bài 09 - Thực hành 2 

link
12 Bài 10,11,13 - Thuật toán

Bài 10,11,13 - Thuật toán 

link
13 Bài 12 - Thực hành 3

Bài 12 - Thực hành 3 

link
14 Bài 14, 15 - Bài tập và thực hành phần 3

Bài 14, 15 - Bài tập và thực hành phần 3 

link
15 Hướng dẫn Đọc số (tiền) thành chữ

Hướng dẫn Đọc số (tiền) thành chữ 

link
16 Project DocSoTien (Visual Studio 2008)

Project DocSoTien (Visual Studio 2008) 

link