Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: THỊ GIÁC MÁY

- Mô tả nội dung môn học:

- Tổng quan về ảnh số, xử lý ảnh và thị giác máy. Nhắc lại những vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh như: các phép biến đổi mức xám, các phép lọc không gian, xử lý lược đồ xám, các phép biến đổi hình thái, Các kỹ thuật phân đoạn ảnh.
- Biểu diễn và mô tả đối tượng, mô tả biên, mô tả vùng;
- Nhận dạng dựa trên lý thuyết quyết định, nhận dạng dựa trên kỹ thuật khớp mẫu, theo mạng neural.
- Một số chủ đề nâng cao trình bày về một số chủ đề cụ thể như: nhận dạng khuôn mặt người, nhận dạng mặt cười, phát hiện người, phát hiện đám cháy.
 

Mã lớp môn học: K11

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
K11 Hà Đại Dương 17/08/2015 23/11/2015 H5308 Vấn đáp 23/11/2015 H5308
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 OpenCV library

OpenCV library

link
2 Example code

Example code 

link
3 Lecture 01 - Introduction

Lecture 01 - Introduction 

link
4 Lecture 02 - Digital image

Lecture 02 - Digital image 

link
5 Lecture 03 - Intensity transformations

 Lecture 03 - Intensity transformations

link
6 Lecture05 - Histogram processing

Lecture05 - Histogram processing 

link
7 Lecture06 - Assignment 2: Implementation of Histogram equlization

Lecture06 - Assignment 2: Implementation of Histogram equlization 

link
8 Lecture07 - Spatial Filters

Lecture07 - Spatial Filters 

link
9 Lecture08 - Image processing in frequency domain

Lecture08 - Image processing in frequency domain 

link
10 Lecture09 - Assignment 3 - Image processing in Frequency domain

 Lecture09 - Assignment 3 - Image processing in Frequency domain 

link
11 Lecture10 - Morphological image processing

 Lecture10 - Morphological image processing

link
12 Lecture11 - Image segmentation

 Lecture11 - Image segmentation

link
13 Lecture14 - Assignment 4 - Video capture

Lecture14 - Assignment 4 - Video capture 

link
14 Lecture13 - Representation and Description

 Lecture13 - Representation and Description

link
15 Lecture15 - Object recognization

 Lecture15 - Object recognization

link