Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: THỰC TẬP KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

- Mô tả nội dung môn học:

Học phần thực tập này yêu cầu sinh viên phải thực hiện các nội dung lập trình liên quan tới giải quyết một bài toán cụ thể.
Thông qua các bài toán cụ thể này, sinh viên sẽ luyện tập các kỹ năng lập trình sử dụng các kiến thực thu nhận từ môn học Lập trình cơ bản, Kỹ thuật lập trình và Lập trình hướng đối tượng. Sinh viên có thể tùy chọn ngôn ngữ để thực hiện
 

Mã lớp môn học: TTKTLT

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
TTKTLT Hà Đại Dương 19/01/2016 17/05/2016 Phòng máy Vấn đáp 17/05/2016 Phòng máy
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Nội dung, kế hoạch thực tập

Nội dung, kế hoạch thực tập 

link
2 Tuan 1-3. Xay dung khung chuong trinh va menu chon

 Tuan 1-3. Xay dung khung chuong trinh va menu chon

link
3 Tuan4-6 - Xây dựng cấu trúc dữ liệu và các hàm nhập xuất dữ liệu

 Tuan4-6 - Xây dựng cấu trúc dữ liệu và các hàm nhập xuất dữ liệu

link
4 Tuần 7-9: Thực hiện các công việc sắp xếp

Tuần 7-9: Thực hiện các công việc sắp xếp 

link
5 Tuần 10-11: Thực hiện các thuật toán tìm kiếm

Tuần 10-11: Thực hiện các thuật toán tìm kiếm

link
6 Tuan12-13 - Thực hiện các thuật toán tìm kiếm

 Tuan12-13 - Thực hiện các thuật toán tìm kiếm

link