Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: NHẬP MÔN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT

- Mô tả nội dung môn học:

 Trong khóa học này, sinh viên sẽ phân tích sâu hơn những kiến thức về 

- Thuật toán và thiết kế thuật toán.
- Đánh gía độ phức tạp thuật toán: Máy Turing và đánh giá thuật toán dự trên khái niệm máy Turing
- Các thuật toán cơ bản như sắp sếp, tìm kiếm
- Các thao tác trên các cấu trúc dữ liệu nâng cao
- Đồ án môn học sẽ được giao cho sinh viên thực hiện trong quá trình học

Mã lớp môn học: 123251511

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
123251511 Hà Đại Dương 20/01/2016 18/05/2016 H5509 Vấn đáp 18/05/2016 H5509
- Đề cương môn học: Chưa có
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về