Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: NHẬP MÔN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT

- Mô tả nội dung môn học:

 Trong khóa học này, sinh viên sẽ phân tích sâu hơn những kiến thức về 

- Thuật toán và thiết kế thuật toán.
- Đánh gía độ phức tạp thuật toán: Máy Turing và đánh giá thuật toán dự trên khái niệm máy Turing
- Các thuật toán cơ bản như sắp sếp, tìm kiếm
- Các thao tác trên các cấu trúc dữ liệu nâng cao
- Đồ án môn học sẽ được giao cho sinh viên thực hiện trong quá trình học

Mã lớp môn học: 123251512

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
123251512 Hà Đại Dương 21/01/2016 12/05/2016 H5512 Vấn đáp 12/05/2016 H5512
- Đề cương môn học: Chưa có
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Bài 1 - Tổng quan

 Bài 1 - Tổng quan

link
2 Bài 2 - Đánh giá độ phức tạp thuật toán

Bài 2 - Đánh giá độ phức tạp thuật toán 

link
3 Bài 3 - Phương pháp trực tiếp

Bài 3 - Phương pháp trực tiếp 

link
4 Bài 4 - Chia để trị - phần 1

Bài 4 - Chia để trị - phần 1 

link
5 Bài 5 - Chia để trị - phần 2

Bài 5 - Chia để trị - phần 2 

link
6 Bài 6 - Thuật toán tham lam - phần 1

Bài 6 - Thuật toán tham lam - phần 1

link
7 Bai 7 - Thuat toan tham lam - phan 2

 Bai 7 - Thuat toan tham lam - phan 2

link
8 Bài 9 - Quy hoạch động - phần 1

 Bài 9 - Quy hoạch động - phần 1

link
9 Bài 10 - Quy hoạch động - phần 2

 Bài 10 - Quy hoạch động - phần 2

link
10 Bài 11 - Thuật toán quay lui - phần 1

 Bài 11 - Thuật toán quay lui - phần 1

link
11 Bài 12 - Thuật toán quay lui - phần 2

Bài 12 - Thuật toán quay lui - phần 2 

link
12 Bai tap mon hoc

Bai tap mon hoc 

link
13 Phân công bài tập, kết quả điểm danh, điểm thường xuyên (tạm tính) - Lớp Sáng thứ 5

Phân công bài tập, kết quả điểm danh, điểm thường xuyên (tạm tính) - Lớp Sáng thứ 5 

link
14 Phân công bài tập, kết quả điểm danh, điểm thường xuyên (tạm tính) - Lớp chiều thứ 4

 Phân công bài tập, kết quả điểm danh, điểm thường xuyên (tạm tính) - Lớp chiều thứ 4

link
15 Bài 13 - Thuật toán nhánh cận

Bài 13 - Thuật toán nhánh cận 

link
16 Điểm CC/TX lớp chiều thứ 4

Điểm CC/TX lớp chiều thứ 4 

link
17 Điểm CC/TX lớp sáng thứ 5

Điểm CC/TX lớp sáng thứ 5 

link