Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

- Mô tả nội dung môn học:

Môn học nhằm trang bị cho học viên, sinh viên những kiến thức cơ bản về:
- Các cấu trúc dữ liệu cơ bản như các loại Primitive, mảng, bản ghi, xâu, con trỏ, danh sách, hàng đợi, ngăn xếp, các kỹ thuật lựa chọn cấu trúc phù hợp.
- Các cấu trúc lập trình cơ bản: biến, hằng, cấu trúc lặp, cấu trúc rẽ nhánh, hàm, hàm đệ quy, vào ra dữ liệu.
- Tổng quan về các kỹ thuật lập trình thủ tục, hướng đối tượng, hướng sự kiện.
 

Mã lớp môn học: KTLT

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
KTLT Hà Đại Dương 07/07/2016 09/08/2016 H9303 Vấn đáp 09/08/2016 H9303
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Tài liệu 1 - KTLT

Tài liệu 1 - KTLT 

link
2 Tài liệu 2 - KTLT

Tài liệu 2 - KTLT 

link
3 Bài 10,11,13 - Thuật toán

Bài 10,11,13 - Thuật toán 

link