Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: Kỹ thuật lập trình - DTNH

- Mô tả nội dung môn học:

Bổ sung kiến thức lập trình cho các sinh viên 

Mã lớp môn học: KTLT_NH001

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
KTLT_NH001 Hà Đại Dương 30/10/2012 21/12/2012 PM01 Vấn đáp 27/11/2012 PM01 Tiếng Việt
- Đề cương môn học: Chưa có
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Tuan 1 - Bao cao thuc hanh link
2 Tuan 2 - Bao cao thuc hanh link
3 Tuan 3 - Bao cao thuc hanh

Tuan 3 - Bao cao thuc hanh

link
4 Tuan 4 - Bao cao thuc hanh

Tuan 4 - Bao cao thuc hanh

link