Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: XỬ LÝ ẢNH

- Mô tả nội dung môn học:

 Điều kiện tiên quyết: Xử lý tín hiệu số

Tóm tắt nội dung: 
- Thu nhận ảnh và biểu diễn
- Lấy mẫu
- Lọc và biến đổi ảnh 
- Tăng cường và khôi phục ảnh
- Phân tách đặc trưng
- Đồ án môn học sẽ được giao cho sinh viên thực hiện trong quá trình học

Mã lớp môn học: XLAK8

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
XLAK8 Hà Đại Dương 14/01/2013 20/05/2013 H9303 Vấn đáp 20/05/2013 H9303 Tiếng Việt
- Đề cương môn học: Chưa có
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Kế hoạch giảng dạy

 Kế hoạch giảng dạy

link
2 Danh sách đồ án môn học

 Danh sách đồ án môn học

link
3 Câu hỏi ôn tập giữa kỳ [Cập nhật 25/02/2014)

Câu hỏi ôn tập (Bài 9+15: Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ, thi hết môn)

link
4 Lecture 01 - Introduction.pdf

 Lecture 01 - Introduction.pdf

link
5 Lecture 02 - Fundamentals.pdf

 Lecture 02 - Fundamentals.pdf

link
6 Lecture 03,04,05 - Intensity transformation and Spatial Filtering.pdf

 Lecture 03,04,05 - Intensity transformation and Spatial Filtering.pdf

link
7 Lecture 06,07,08 - Segmentation.pdf

 Lecture 06,07,08 - Segmentation.pdf

link
8 Lecture 09,10 - Image Compression.pdf

 Lecture 09,10 - Image Compression.pdf

link
9 Lecture 11,12 - Representation and Description.pdf

 Lecture 11,12 - Representation and Description.pdf

link
10 Lecture 13,14,15 - Object Recognition.pdf

 Lecture 13,14,15 - Object Recognition.pdf

link