Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT

- Mô tả nội dung môn học:

Trong khóa học này, sinh viên sẽ được giới thiệu kiến thức về:
- Thuật toán và thiết kế thuật toán;
- Đánh giá độ phức tạp thuật toán;
- Các thuật toán cơ bản như sắp sếp, tìm kiếm;
- Các thao tác trên các cấu trúc dữ liệu phổ biến;
Đồ án sẽ được giao trong quá trình thực hiện môn học.
 

Mã lớp môn học: PTTTVB216C

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
PTTTVB216C Hà Đại Dương 16/01/2013 15/05/2013 H9303 Vấn đáp 25/06/2013 H9303
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Sắp xếp cơ bản

Sắp xếp cơ bản

link
2 Giới thiệu môn học

Giới thiệu môn học 

link
3 Giới thiệu thuật toán

Giới thiệu thuật toán 

link
4 Thuật toán sắp xếp

Thuật toán sắp xếp 

link
5 Thuật toán tìm kiếm

 Thuật toán tìm kiếm

link
6 Sắp xếp phân đoạn

Sắp xếp phân đoạn

link
7 Sắp xếp theo cơ số

Sắp xếp theo cơ số

link
8 Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm nâng cao

link
9 Chia để trị

Chia để trị

link
10 Chia để trị trong một số thuật toán

Chia để trị trong một số thuật toán

link
11 Thao tác với danh sách

 Thao tác với danh sách

link
12 Thao tác với danh sách nâng cao

Thao tác với danh sách nâng cao 

link
13 Thao tác với cấu trúc cây

Thao tác với cấu trúc cây 

link
14 Cây Huffman

Cây Huffman 

link
15 Ôn tập thi kết thúc môn

Ôn tập thi kết thúc môn 

link