Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: THỰC TẬP KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

- Mô tả nội dung môn học:

Học phần thực tập này yêu cầu sinh viên phải thực hiện các nội dung lập trình liên quan tới giải quyết một bài toán cụ thể.
Thông qua các bài toán cụ thể này, sinh viên sẽ luyện tập các kỹ năng lập trình sử dụng các kiến thực thu nhận từ môn học Lập trình cơ bản, Kỹ thuật lập trình và Lập trình hướng đối tượng. Sinh viên có thể tùy chọn ngôn ngữ để thực hiện
 

Mã lớp môn học: 12325151-1

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
12325151-1 Hà Đại Dương 16/01/2017 22/05/2017 PMT Vấn đáp 22/05/2017 PMT
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 KEHOACH_THUCTAP_KTLT

 KEHOACH_THUCTAP_KTLT

link
2 Tuan 1-3. Xay dung khung chuong trinh va menu chon

 Tuan 1-3. Xay dung khung chuong trinh va menu chon

link
3 Tuan 4-6 - Xay dung cau truc du lieu va cac chuc nang nhap-xuat du lieu

 Tuan 4-6 - Xay dung cau truc du lieu va cac chuc nang nhap-xuat du lieu

link
4 Tuan 7-9 - Thuc hien cac chuc nang sap xep

 Tuan 7-9 - Thuc hien cac chuc nang sap xep

link
5 Tuan 10-11 - Thuc hien cac chuc nang tim kiem

 Tuan 10-11 - Thuc hien cac chuc nang tim kiem

link
6 Tuan 12-13 - Thuc hien cac bao cao thong ke

 Tuan 12-13 - Thuc hien cac bao cao thong ke

link