Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT

- Mô tả nội dung môn học:

Trong khóa học này, sinh viên sẽ được giới thiệu kiến thức về:
- Thuật toán và thiết kế thuật toán;
- Đánh giá độ phức tạp thuật toán;
- Các thuật toán cơ bản như sắp sếp, tìm kiếm;
- Các thao tác trên các cấu trúc dữ liệu phổ biến;
Đồ án sẽ được giao trong quá trình thực hiện môn học.
 

Mã lớp môn học: 12325151-3

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
12325151-3 Hà Đại Dương 17/01/2017 16/02/2017 H5507 Vấn đáp 16/02/2017 H5507
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Ke hoach Giang day lop 12325151-1 (sang thu 3)

Ke hoach Giang day lop 12325151-1 (sang thu 3)

link
2 Ke hoach Giang day lop 12325151-3 ( chieu thu 4)

 Ke hoach Giang day lop 12325151-3 ( chieu thu 4)

link
3 PTTKGT Lec 01 - Introduction

 PTTKGT Lec 01 - Introduction

link
4 PTTKGT Lec 02 - Analisys of algorithm complexity

 PTTKGT Lec 02 - Analisys of algorithm complexity

link
5 PTTKGT Lec 03 - Design of Computer Algorithm.

 PTTKGT Lec 03 - Design of Computer Algorithm.

link
6 PTTKGT Lec 04 - Divide and Conquer - Part 1

 PTTKGT Lec 04 - Divide and Conquer - Part 1

link
7 PTTKGT Lec 05 - Divide and Conquer - Part 2

 PTTKGT Lec 05 - Divide and Conquer - Part 2

link
8 PTTKGT Lec 06 - Greedy method - part 1

 PTTKGT Lec 06 - Greedy method - part 1

link
9 PTTKGT Lec 07 - Greedy method - part 2

 PTTKGT Lec 07 - Greedy method - part 2

link
10 PTTKGT Lec 09 - Dynamic Programming - Part1

 PTTKGT Lec 09 - Dynamic Programming - Part1

link
11 PTTKGT Lec 10 - Dynamic Programming - Part2

 PTTKGT Lec 10 - Dynamic Programming - Part2

link
12 PTTKGT Lec 11 - Backtracking Method - Part1

 PTTKGT Lec 11 - Backtracking Method - Part1

link
13 PTTKGT Lec 12 - Backtracking Method - Part2

 PTTKGT Lec 12 - Backtracking Method - Part2

link
14 PTTKGT Lec 13 - Generating Method

 PTTKGT Lec 13 - Generating Method

link
15 PTTKGT Lec 14 - Branch and Bound

 PTTKGT Lec 14 - Branch and Bound

link
16 PTTKGT Lec 15 - Review

 PTTKGT Lec 15 - Review

link
17 Phân công đề + điểm CC, điểm TX lớp Sáng thứ 3

 Phân công đề + điểm CC, điểm TX lớp Sáng thứ 3

link
18 Phân công đề + điểm CC, điểm TX lớp Chiều thứ 4

 Phân công đề + điểm CC, điểm TX lớp Chiều thứ 4

link