Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT

- Mô tả nội dung môn học:

Trong khóa học này, sinh viên sẽ được giới thiệu kiến thức về:
- Thuật toán và thiết kế thuật toán;
- Đánh giá độ phức tạp thuật toán;
- Các thuật toán cơ bản như sắp sếp, tìm kiếm;
- Các thao tác trên các cấu trúc dữ liệu phổ biến;
Đồ án sẽ được giao trong quá trình thực hiện môn học.
 

Mã lớp môn học: TH14_ChieuThu3

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
TH14_ChieuThu3 Hà Đại Dương 01/11/2017 23/11/2017 h5507 Vấn đáp 23/11/2017 h5507
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Phân công đề

 Phân công đề

link
2 Danh sách bài tập

Danh sách bài tập 

link