Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: THỰC TẬP KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

- Mô tả nội dung môn học:

Học phần thực tập này yêu cầu sinh viên phải thực hiện các nội dung lập trình liên quan tới giải quyết một bài toán cụ thể.
Thông qua các bài toán cụ thể này, sinh viên sẽ luyện tập các kỹ năng lập trình sử dụng các kiến thực thu nhận từ môn học Lập trình cơ bản, Kỹ thuật lập trình và Lập trình hướng đối tượng. Sinh viên có thể tùy chọn ngôn ngữ để thực hiện
 

Mã lớp môn học: HK220172018

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
HK220172018 Hà Đại Dương 15/01/2018 31/05/2018 PM2 Vấn đáp 31/05/2018 PM2
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Kế hoạch thực tập lớp sáng thứ 2

Kế hoạch thực tập lớp sáng thứ 2 

link
2 Kế hoạch thực tập lớp sáng thứ 6

Kế hoạch thực tập lớp sáng thứ 6 

link
3 Nội dung thưc tập Tuần 1-3

Nội dung thưc tập Tuần 1-3 

link
4 Nội dung thưc tập Tuần 4-6

Nội dung thưc tập Tuần 4-6 

link
5 Nội dung thưc tập Tuần 7-9

Nội dung thưc tập Tuần 7-9 

link
6 Nội dung thưc tập Tuần 10-11

Nội dung thưc tập Tuần 10-11 

link
7 Nội dung thưc tập Tuần 12-13

Nội dung thưc tập Tuần 12-13 

link
8 Code_sample

Code_sample, vi dụ mức đơn giản 

link
9 Điểm thi lớp sáng thứ 6

 Điểm thi lớp sáng thứ 6

link