Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

- Mô tả nội dung môn học:

Môn học nhằm trang bị cho học viên, sinh viên những kiến thức cơ bản về:
- Các cấu trúc dữ liệu cơ bản như các loại Primitive, mảng, bản ghi, xâu, con trỏ, danh sách, hàng đợi, ngăn xếp, các kỹ thuật lựa chọn cấu trúc phù hợp.
- Các cấu trúc lập trình cơ bản: biến, hằng, cấu trúc lặp, cấu trúc rẽ nhánh, hàm, hàm đệ quy, vào ra dữ liệu.
- Tổng quan về các kỹ thuật lập trình thủ tục, hướng đối tượng, hướng sự kiện.
 

Mã lớp môn học: KTLT_HK220172018

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
KTLT_HK220172018 Hà Đại Dương 16/01/2018 31/05/2018 H5510 Vấn đáp 31/05/2018 H5510
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Tuần 1 - Tổng quan về KTLT

 Tuần 1 - Tổng quan về KTLT

link
2 Tuần 2 - Điều khiển chọn

Tuần 2 - Điều khiển chọn 

link
3 Tuần 3 - Điều khiển lặp

Tuần 3 - Điều khiển lặp 

link
4 Tuần 4 - Điều khiển lặp (tiếp)

Tuần 4 - Điều khiển lặp (tiếp) 

link
5 Tuần 5 - Cấu trúc dữ liệu cơ bản

Tuần 5 - Cấu trúc dữ liệu cơ bản 

link
6 Tuần 6 - Cấu trúc dữ liệu cơ bản (tiếp)

Tuần 6 - Cấu trúc dữ liệu cơ bản (tiếp) 

link
7 Tuần 7 - Dữ liệu dạng tệp tin

 Tuần 7 - Dữ liệu dạng tệp tin

link
8 Tuần 8 - Ôn tập và Kiểm tra

 Tuần 8 - Ôn tập và Kiểm tra

link
9 Tuần 9 - Hàm và tổ chức chương trình

 Tuần 9 - Hàm và tổ chức chương trình

link
10 Tuần 10 - Cơ bản về thuật toán

Tuần 10 - Cơ bản về thuật toán 

link
11 Tuần 11 - Dữ liệu có cấu trúc

 Tuần 11 - Dữ liệu có cấu trúc

link
12 Tuần 12 - Ngăn xếp và Hàng đợi

 Tuần 12 - Ngăn xếp và Hàng đợi

link
13 Tuần 13 - Cấu trúc dữ liệu cây

Tuần 13 - Cấu trúc dữ liệu cây 

link
14 Tuần 14 - Hàm băm

Tuần 14 - Hàm băm 

link
15 Tuần 15 - Ôn tập

Tuần 15 - Ôn tập 

link
16 Tài liệu tham khảo 1

Tài liệu tham khảo 1 

link
17 Tài liệu tham khảo 2

Tài liệu tham khảo 2 

link