Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT

- Mô tả nội dung môn học:

Trong khóa học này, sinh viên sẽ được giới thiệu kiến thức về:
- Thuật toán và thiết kế thuật toán;
- Đánh giá độ phức tạp thuật toán;
- Các thuật toán cơ bản như sắp sếp, tìm kiếm;
- Các thao tác trên các cấu trúc dữ liệu phổ biến;
Đồ án sẽ được giao trong quá trình thực hiện môn học.
 

Mã lớp môn học: PTTKGT

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
PTTKGT Hà Đại Dương 13/08/2018 24/11/2018 H9402 Vấn đáp 24/11/2018 H9402
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 PTTKGT Lec 01 - Introduction

 PTTKGT Lec 01 - Introduction

link
2 PTTKGT Lec 02 - Analisys of algorithm complexity

 PTTKGT Lec 02 - Analisys of algorithm complexity

link
3 PTTKGT Lec 03 - Design of Computer Algorithm.

 PTTKGT Lec 03 - Design of Computer Algorithm.

link
4 PTTKGT Lec 04 - Divide and Conquer - Part 1

 PTTKGT Lec 04 - Divide and Conquer - Part 1

link
5 PTTKGT Lec 05 - Divide and Conquer - Part 2

 PTTKGT Lec 05 - Divide and Conquer - Part 2

link
6 PTTKGT Lec 06 - Greedy method - part 1

 PTTKGT Lec 06 - Greedy method - part 1

link
7 PTTKGT Lec 07 - Greedy method - part 2

 PTTKGT Lec 07 - Greedy method - part 2

link
8 PTTKGT Lec 09 - Dynamic Programming - Part1

 PTTKGT Lec 09 - Dynamic Programming - Part1

link
9 PTTKGT Lec 10 - Dynamic Programming - Part2

 PTTKGT Lec 10 - Dynamic Programming - Part2

link
10 PTTKGT Lec 11 - Backtracking Method - Part1

 PTTKGT Lec 11 - Backtracking Method - Part1

link
11 PTTKGT Lec 12 - Backtracking Method - Part2

 PTTKGT Lec 12 - Backtracking Method - Part2

link
12 PTTKGT Lec 13 - Generating Method

 PTTKGT Lec 13 - Generating Method

link
13 PTTKGT Lec 14 - Branch and Bound

 PTTKGT Lec 14 - Branch and Bound

link
14 PTTKGT Lec 15 - Review

 PTTKGT Lec 15 - Review

link
15 Danh sách đề

Danh sách đề 

link
16 Phân công bài tập

Phân công bài tập 

link