Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT

- Mô tả nội dung môn học:

 Quản lý dự án công nghệ thông tin

Mã lớp môn học: QLDNANTT

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
QLDNANTT Hà Đại Dương 14/08/2018 14/12/2018 H9301 Vấn đáp 14/12/2018 H9301
- Đề cương môn học: Chưa có
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Phân công nhóm bài tập

Phân công nhóm bài tập 

link
2 Danh sách bài tập

Danh sách bài tập. Các nhóm có thể thống nhất và tự đề xuất vấn đề cần làm. 

link
3 Khung báo cáo bài tập quản lý dự án

Khung báo cáo bài tập quản lý dự án 

link
4 Hướng dẫn sử dụng MS Project 2003

 Hướng dẫn sử dụng MS Project 2003

link
5 Điểm CC, TX

Điểm CC, TX 

link