GVC TS Nguyễn Thanh Hải

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên thỉnh giảng
  • Đơn vị: Bộ môn Hệ thống thông tin
  • Học hàm: GVC
  • Học vị: TS
  • Email: nthhai@gmail.com

Thông tin cá nhân

Tốt nghiệp Đại học ngành Toán-Tin ứng dụng, 1999; Nhận bằng thạc sỹ ngành Bảo đảm Toán học cho máy tính và hệ thống tính toán, 2002; Nhận bằng Tiến sỹ ngành Bảo đảm Toán học cho máy tính và hệ thống tính toán, 2010.

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: Xử lý ảnh và thị giác máy tính, trí tuệ nhân tạo, mạng nơron, nhận dạng, giải thuật di truyền, công nghệ mô phỏng, tối ưu hóa…

Ứng dụng tiêu biểu: Sản phẩm Mắt Thần (ứng dụng công nghệ xử lý và nhận dạng ảnh trong quản lý phương tiện giao thông)

Giải thưởng: Trí tuệ Việt Nam 2006, Nhân Tài Đất Việt 2009

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 XLA-14C XỬ LÝ ẢNH 2 2011 - 2012

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , , Phương pháp xây dựng các mô tả Fourier đối xứng tâm cho từng phần hình dạng và một số tính chất , Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ Quân sự, Viện KHCNQS, 2011 , pp , , [ link]
2. , , Affine-invariant fourier descriptors and its application in a number plate recognize system , ASEAN Journal on Asean Science and Technology for Development, Vol.25, Issue 2, 2008 , pp , , [ link]
3. , Về một hệ ảnh-nơron trong các ứng dụng xử lý và nhận dạng ảnh, Chuyên san Các công trình nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai công nghệ thông tin và truyền thông , Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, Số 19, Kỳ 3, 2008 , pp , , [ link]
4. , , Mạng nơron nhân tạo trong ứng dụng nhận dạng tuyến mở , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Số 125 (IV- 2008) , pp , , [ link]
5. , , Nhận dạng chữ viết tay online sử dụng tập mô tả Fourier từng phần bất biến affine kết hợp mạng nơron nhân tạo , Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin và truyền thông lần X, Đại Lải 9/2007 , pp , , [ link]
6. , , Phương pháp xây dựng các mô tả Fourier cho từng phần hình dạng và một số tính chất , Tạp chí Tin học và Điều khiển học, Tập 23, Số 4, 2007 , pp , , [ link]
7. , , Xây dựng ứng dụng về khớp và nhận dạng ảnh đối tượng trên cơ sở tập mô tả Fourier từng phần hình dạng , Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 45, số 4, 2007 , pp , , [ link]
8. , , Xây dựng hệ bám mục tiêu chuyển động kết hợp kỹ thuật nhận dạng ảnh và ứng dụng trong giám sát và quản lí giao thông , Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ ba về Nghiên cứu phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT.rda’06), Hà Nội – 5/2006 , pp , , [ link]
9. , , Xây dựng hệ bám mục tiêu chuyển động kết hợp kỹ thuật nhận dạng ảnh và ứng dụng trong giám sát và quản lí giao thông , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện Kỹ thuật Quân sự, số 117 (IV-2006) , pp , , [ link]
10. , , Tiêu chuẩn tối ưu và e-tối ưu cho bài toán điều khiển tối ưu với điều khiển dạng xung , Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học các nhà nghiên cứu trẻ - Học viện KTQS, 2006 , pp , , [ link]
11. , , Phương pháp đối ngẫu giải một lớp bài toán điều khiển tối ưu tuyến tính với điều khiển dạng xung , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện KTQS), -2005, Số 113 (IV-2005) , pp , , [ link]
12. , , Ứng dụng mạng nơron và giải thuật di truyền để nhận dạng ảnh đối tượng trên cơ sở hệ thống máy tính hiệu năng cao , Tuyển tập Báo cáo khoa học, Hội nghị toàn quốc lần thứ VI về tự động hoá (VICA6), 12-14/4/2005 , pp , , [ link]
13. , , Nghiên cứu xây dựng thư viện chuyên dụng trên LabView phục vụ thiết kế các hệ bám mục tiêu chuyển động , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện Kỹ thuật Quân sự, số 97 (IV-2004) , pp , , [ link]
14. , , Nghiên cứu xây dựng Thư viện chuyên dụng xử lí ảnh và nhận dạng ảnh đối tượng , Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ nhất về Nghiên cứu phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT.rda’03), Hà Nội – 2/2003 , pp , , [ link]
15. , , Về lớp bài toán điều khiển tối ưu tuyến tính với điều khiển dạng xung , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện KTQS), -2002, Số 101 (IV-2002) , pp , , [ link]
16. , , Thông báo khoa học , Hội nghị toàn quốc lần thứ V về tự động hoá (VICA5), 24-26/10/2002 , pp , , [ link]
17. , , Về một phương pháp nhận dạng ảnh đối tượng trên nền mạng neuron , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện Kỹ thuật Quân sự, số 97 (IV-2001) , pp , , [ link]
18. , , Xây dựng ứng dụng nhận dạng ảnh trên cơ sở mạng nơron và giải thuật di truyền , Tuyển tập toàn văn các báo cáo khoa học lần thứ 13 Học viện KTQS, Tập 8, Toán-Công nghệ thông tin, 10/2001 , pp , , [ link]
19. , , Xây dựng quy trình liên kết đa môi trường với MatLab , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện KTQS, số 91 (II-2000) , pp , , [ link]
20. , , Some Results of ComparativeTesting Adaptive Method and Normal Simplex Method for Solving a Class of Linear Programming Problems , Journal of Science and Technique (Le Quy Don Technical University) – 1999, No 88 (III-1999) , pp , , [ link]
21. , , Phương pháp giải một lớp bài toán điều khiển tối ưu hệ rời rạc tuyến tính , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện KTQS), -1999, Số 89 (IV-1999) , pp , , [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái

Chia sẻ