GVC TS Phan Nguyên Hải

Second slide

  • Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn
  • Đơn vị: Bộ môn Công nghệ phần mềm
  • Học hàm: GVC
  • Học vị: TS
  • Email: phannguyenhai@yahoo.com

Thông tin cá nhân

Tốt nghiệp đại học năm 2005 tại LB Nga, ngành "Phần mềm cho kỹ thuật tính và các hệ thống tự động hóa". Bảo vệ luận án TS năm 2008 tại LB Nga, ngành "Phân tích hệ thống, điều khiển và xử lý thông tin".

Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ phần mềm, tối ưu hóa, hệ thống nhúng, lý thuyết điều khiển

Giải thưởng:

- Giải Nhất Toán toàn quốc, 1994

- Giải Nhất Olympic Toán sinh viên toàn quốc, 1999

- Giải Nhất Olympic Toán sinh viên toàn Liên bang Nga, 2002

Công trình:

1. PARALLELIZATION OF CRYPTOGRAPHIC ALGORITHMS AND IMPLEMENTATION ON COMPUTER CLUSTER, II Международный научный семинар Системный анализ, управление и обработка информации”, 10/2011, pp. 349-352

2. Обобщённый анализ динамической системы на наличие признаков жордановой формы, Вестник ДГТУ №3, 8/2008

3. Tổng hợp luật điều khiển phi tuyến cho hệ thống cầu trục, Kỷ yếu hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2011, 11/2011, tr. 479-485

4. Ứng dụng kiến trúc SOA trong phát triển phần mềm quản lý , Tạp chí Đại học sư phạm Hà nội I, số chuyên san CNTT, 2011.

5. Triển vọng của các phương pháp xấp xỉ trong việc giải các bài toán điều khiển tối ưu theo tác động nhanh, Tạp chí Khoa học và kỹ thuật, Đại học kỹ thuật Lê Quý Đôn, số chuyên san 2010

6. Synthesis of e-parametric quasi-time-optimal control law for bridge cranes, I Международный научный семинар Системный анализ, управление и обработка информации”, 2010,  pp. 122-127.

7. Синтез алгоритма нечёткой адаптивной настройки коэффициентов усиления для повышения эффективности управления одноканальными летательными аппаратами, Труды IX международной научно-технической конференции «Инновация, экология и ресурсосберегающие технологии на предприятиях машиностроения, авиастроенияЮ транспорта и сельского хозяйства», Ростов-на-Дону, 2010, рр 331-335

8. Phương pháp tổng hợp luật điều khiển cận tối ưu theo tác động nhanh cho các hệ động học nhiều đầu vào, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ V, 2010.

9. Phân tích tổng quát những dấu hiệu của dạng Jordan ở hệ động học đa chiều, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ V, 2010

10. Программное обеспечение синтеза квазиоптимального по быстродействию управления, Математические методы в технике и технологиях-ММТТ-21.Сб. трудов XX Международ. нау. конф.: В 10 т. Т.2. Секция 2. Саратов, –2008, –С.171-173.

11. Программная реализация символьных вычислений на основе «польской записи», Системный анализ, управление и обработка информации: сборник научных статей/ Под общ. ред. проф. Р.А. Нейдорфа – Ростов-на-Дону: ДГТУ, Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2007.–С.319-324.

12. Алгоритмы символьных вычислений на основе динамического двоичного дерева, Системный анализ, управление и обработка информации: сборник научных статей/ Под общ. ред. проф. Р.А. Нейдорфа – Ростов-на-Дону: ДГТУ, Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2007.–С.325-329.

13. Алгоритм нахождения частной производной математического выражения, Системный анализ, управление и обработка информации: сборник научных статей/ Под общ. ред. проф. Р.А. Нейдорфа – Ростов-на-Дону: ДГТУ, Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2007.–С.330-334.

14. Аппроксимация функций квазиоптимального управления с помощью искусственных нейронных сетей, Математические методы в технике и технологиях-ММТТ-19.Сб. трудов XIX Международ. научн. конф. В 10 т. Т.7: ВГТУ-Воронеж, 2006. С.325-326.

15. Применение смарт-карт при автоматизации студенческой деятельности в вузах, XXVIМЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ ММТТ - 26”, ТОМ 9, СЕКЦИЯ 11, Саратов, 2013

16. CÁC CÔNG NGHỆ MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG ĐÁM ĐÔNG, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Học viện KTQS, 2013.

 

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 VB2CNTTK8 Công nghệ phần mềm 2 2018 - 2019
2 KTPM14 THỰC TẬP CÔNG NGHIỆP 2 2018 - 2019
3 KTPM14_TTCNTT THỰC TẬP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2 2018 - 2019
4 CHK30_TPHCM Công nghệ phần mềm 2 2018 - 2019
5 CHK30_TPHCM_DB Đảm bảo chất lượng phần mềm 2 2018 - 2019
6 CHK30_toi Đảm bảo chất lượng phần mềm 2 2018 - 2019
7 CHK30_sang Đảm bảo chất lượng phần mềm 2 2018 - 2019
8 12468151 Thực tập CNTT 2 2016 - 2017
9 12568151 1 Thực tập nhóm CNTT 2 2016 - 2017
10 12568151 3 Thực tập nhóm CNTT 2 2016 - 2017
11 VB2K19DA Đồ án TN phần 1 2 2016 - 2017
12 1250188 Công nghệ phần mềm 2 2016 - 2017
13 1251088 Đảm bảo chất lượng phần mềm 2 2016 - 2017
14 1251088-KTPM28 Đảm bảo chất lượng phần mềm 2 2016 - 2017
15 12573151 LẬP TRÌNH NHÚNG 1 2016 - 2017
16 12572151 Hệ điều hành trong hệ thống nhúng 1 2016 - 2017
17 DT03 Thực tập nhóm CNTT 1 2016 - 2017
18 12521151 1 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 2 2015 - 2016
19 77AH Thực tập công nghiệp 2 2015 - 2016
20 1250188 Công nghệ phần mềm 2 2015 - 2016
21 KHMT_HTTT_27A Công nghệ phần mềm 2 2015 - 2016
22 77BV CHUYÊN ĐỀ JAVA NÂNG CAO 1 2013 - 2014
23 03BL TIN HỌC 1 (LỚP VIỆT NGA) 1 2013 - 2014
24 12524151 1 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 1 (LẬP TRÌNH JAVA) 1 2013 - 2014
25 12524151 2 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 1 (LẬP TRÌNH JAVA) 1 2013 - 2014
26 SE-VB2K16A-6 THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG 1 2013 - 2014
27 TH46-DTH46-77AF Công nghệ phần mềm 1 2013 - 2014
28 1252115 2 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 2 2012 - 2013

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Ngôn ngữ Java , NXB QĐND, Phan Nguyên Hải, Nguyễn Quốc Khánh, Phạm Văn Việt, Hồ Nhật Quang và Trần Hữu Phi, 2017

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Phan Nguyên Hải, Nguyễn Xuân Chiêm and Nguyễn Thế Hùng, An energy saving method of stable control of inverted pendulum system when affected by external interference using auxiliary pendulum , Energy efficiency and energy saving in technical systems - MATEC Web of Conferences , pp , 5/2019, [ link]
2. , Phan Nguyên Hải, Nguyễn Xuân Chiêm, Trương Đăng Khoa, Hoàng Đức Long, Lê Kiên and Phạm Thủy, Building quasi-time-optimal control laws for ball and beam system , SigTel2019 , pp , 3/2019, [ link]
3. , Phan Nguyên Hải, Nguyễn Xuân Chiêm, Trương Đăng Khoa, Hoàng Đức Long, Trần Công Phan and Đỗ Ngọc Sơn, Advance in the efficiency of type 2 fuzzy controller in embedded systems and application for control two-wheel self balancing robot , Inzherniy vestnik Dona , pp , 10/2018, [ link]
4. , Phan Nguyên Hải and Nguyễn Xuân Chiêm, Design controller of the quasi-time optimization approach for stabilizing and trajectory tracking of inverted pendulum , MATEC Web of Conferences , pp , 10/2018, [ link]
5. , Phan Nguyên Hải, Nguyễn Xuân Chiêm, Trương Đăng Khoa, Hoàng Đức Long, Trần Công Phan and Đỗ Ngọc Sơn, Design of real-time embedded system using block type-II fuzzy controller on two-wheel self-balancing robot , VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - SYSTEM ANALYSIS, CONTROL AND INFORMATION PROCESSING , pp 36-40, 9/2018, [ link]
6. , Phan Nguyên Hải và Phạm Đức Toàn, Một cách tiếp cận trong giải quyết bài toán tự động hóa sinh dữ liệu kiểm thử phần mềm , Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải , pp 64-68, 4/2018, [ link]
7. , Phan Nguyên Hải, Nguyễn Thanh Tùng, Hà Xuân Tùng và Phạm Đức Toàn, Nghiên cứu bài toán sinh đề thi sát hạch tự động , Giao thông Vận tải , pp 128-131, 4/2018, [ link]
8. , Phan Nguyên Hải and Nguyễn Xuân Chiêm, Building embedded quasi-time-optimal controller for two-wheeled self-balancing robot , MATEC Web of Conferences , pp , 31/10/2017, [ link]
9. , Phan Nguyên Hải, Nguyễn Xuân Chiêm, Trương Đăng Khoa and Hoàng Đức Long, Building embedded control systems of inverted pendulum using type-2 fuzzy sets , VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - SYSTEM ANALYSIS, CONTROL AND INFORMATION PROCESSING , pp , 10/2017, [ link]
10. , Phan Nguyen Hai and Nguyen Xuan Chiem, SYNTHESIZING NONLINEAR CONTROL LAW FOR TWOWHEELED SELF-BALANCING ROBOT , XXX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ ММТТ-30 , pp , 6/2017, [ link]
11. , Phan Nguyen Hai và Mạc Văn Viên, Vấn đề mô phỏng hành vi đám đông trong xã hội và ứng dụng , Hội thảo khoa học “Sự phát triển của Công nghệ thông tin và ứng dụng trong công tác Công an - những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND” , pp , 30/9/2015, [ link]
12. , Phan Nguyen Hai và Dao Anh Thu, NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ SINH VIÊN , Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 21 trường Đại học Mỏ Địa chất , pp , 11/2014, [ link]
13. , Phan Nguyen Hai and Dao Anh Thu, SERVICE ORIENTED APPROACH IN DEVELOPMENT OF UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEMS , Системный анализ, управление и обработка информации Труды 5-го Международного научного семинара (п. Дивноморское, 2 – 6 октября 2014 г.) , pp , 10/2014, [ link]
14. , Phan Nguyen Hai, Công nghệ mô hình hóa và mô phỏng đám đông , Tạp chí KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT-Học viện KTQS Số 157 , pp , 10/2013, [ link]
15. , Phan Nguyên Hải, Nguyễn Ngọc Phu và Phùng Thị Minh Hồng, Ứng dụng kiến trúc SOA trong phát triển phần mềm quản lý , Tạp chí Đại học sư phạm Hà nội I, số chuyên san CNTT, 2011 , pp , 12/2011, [ link]
16. , Phan Nguyên Hải, Tổng hợp luật điều khiển phi tuyến cho hệ thống cầu trục , Kỷ yếu hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2011, 11/2011, tr. 479-485 , pp 5, 11/2011, [ link]
17. , Phan Nguyen Hai và Nguyen Thi Bich Nga, PARALLELIZATION OF CRYPTOGRAPHIC ALGORITHMS AND IMPLEMENTATION ON COMPUTER CLUSTER , II Международный научный семинар “Системный анализ, управление и обработка информации”, 10/2011, pp. 349-352 , pp 4, 10/2011, [ link]
18. , Phan Nguyen Hai, Synthesis of e-parametric quasi-time-optimal control law for bridge cranes , I Международный научный семинар “Системный анализ, управление и обработка информации”, 2010, pp. 122-127 , pp 6, 12/2010, [ link]
19. , Phan Nguyan Hai, Phan Van Tu and Нейдорф Р.А, Синтез алгоритма нечёткой адаптивной настройки коэффициентов усиления для повышения эффективности управления одноканальными летательными аппаратами , IX Международная научно-техническая конференция «Инновация, экология и ресурсосберегающие технологии на предприятиях машиностроения, авиастроения, транспорта и сельского хозяйства» «ИнЭРТ-2010», Ростов-на-Дону, 2010, рр 331-335 , pp , 10/2010, [ link]
20. , Phan Nguyên Hải, Triển vọng của các phương pháp xấp xỉ trong việc giải các bài toán điều khiển tối ưu theo tác động nhanh , Tạp chí Khoa học và kỹ thuật, Đại học kỹ thuật Lê Quý Đôn, số chuyên san 2010 , pp , 10/2010, [ link]
21. , Phan Nguyên Hải, Phương pháp tổng hợp luật điều khiển cận tối ưu theo tác động nhanh cho các hệ động học nhiều đầu vào , Kỷ yếu Hội nghị Khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ V, 5/2010 , pp , 5/2010, [ link]
22. , Phan Nguyên Hải, Phân tích tổng quát những dấu hiệu của dạng Jordan ở hệ động học đa chiều , Kỷ yếu Hội nghị Khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ V, 5/2010 , pp , 5/2010, [ link]
23. , Phan Nguyên Hải, Обобщённый анализ динамической системы на наличие признаков жордановой формы , Вестник Дон.гос.техн.ун-та.-2008.№3. , pp , 12/2008, [ link]
24. , Phan Nguyen Hai, Программное обеспечение синтеза квазиоптимального по быстродействию управления , Сб. трудов XX Международ. нау. конф.: В 10 т. Т.2. Секция 2. Саратов, –2008, –С.171-173 , pp , 6/2008, [ link]
25. , Phan Nguyên Hải, Алгоритм нахождения частной производной математического выражения , Системный анализ, управление и обработка информации: сборник научных статей/ Под общ. ред. проф. Р.А. Нейдорфа – Ростов-на-Дону: ДГТУ, Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2007.–С.330-334. , pp 5, 6/2007, [ link]
26. , Phan Nguyên Hải, Программная реализация символьных вычислений на основе «польской записи» , Системный анализ, управление и обработка информации: сборник научных статей/ Под общ. ред. проф. Р.А. Нейдорфа – Ростов-на-Дону: ДГТУ, Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2007.–С.319-324. , pp 5, 6/2007, [ link]
27. , Phan Nguyên Hải, Алгоритмы символьных вычислений на основе динамического двоичного дерева , Системный анализ, управление и обработка информации: сборник научных статей/ Под общ. ред. проф. Р.А. Нейдорфа – Ростов-на-Дону: ДГТУ, Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2007.–С.325-329. , pp 5, 6/2007, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Nghiên cứu phát triển hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác quản lý sinh viên Trường Phan Nguyen Hai Phan Nguyen Hai 12/2013
2 Nghiên cứu công nghệ thẻ thông minh và ứng dụng trong quản lý Trường Phan Nguyen Hai Phan Nguyen Hai 12/2012

Chia sẻ