Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Phan Nguyên Hải
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin cá nhân
Họ và tên : Phan Nguyên Hải
Đơn vị : Bộ môn Công nghệ phần mềm
Chức vụ : Chủ nhiệm bộ môn
Học hàm : GVC
Học vị : TS
Email : phannguyenhai@yahoo.com
Mô tả

Tốt nghiệp đại học năm 2005 tại LB Nga, ngành "Phần mềm cho kỹ thuật tính và các hệ thống tự động hóa". Bảo vệ luận án TS năm 2008 tại LB Nga, ngành "Phân tích hệ thống, điều khiển và xử lý thông tin".

Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ phần mềm, tối ưu hóa, hệ thống nhúng, lý thuyết điều khiển

Giải thưởng:

- Giải Nhất Toán toàn quốc, 1994

- Giải Nhất Olympic Toán sinh viên toàn quốc, 1999

- Giải Nhất Olympic Toán sinh viên toàn Liên bang Nga, 2002

Công trình:

1. PARALLELIZATION OF CRYPTOGRAPHIC ALGORITHMS AND IMPLEMENTATION ON COMPUTER CLUSTER, II Международный научный семинар Системный анализ, управление и обработка информации”, 10/2011, pp. 349-352

2. Обобщённый анализ динамической системы на наличие признаков жордановой формы, Вестник ДГТУ №3, 8/2008

3. Tổng hợp luật điều khiển phi tuyến cho hệ thống cầu trục, Kỷ yếu hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2011, 11/2011, tr. 479-485

4. Ứng dụng kiến trúc SOA trong phát triển phần mềm quản lý , Tạp chí Đại học sư phạm Hà nội I, số chuyên san CNTT, 2011.

5. Triển vọng của các phương pháp xấp xỉ trong việc giải các bài toán điều khiển tối ưu theo tác động nhanh, Tạp chí Khoa học và kỹ thuật, Đại học kỹ thuật Lê Quý Đôn, số chuyên san 2010

6. Synthesis of e-parametric quasi-time-optimal control law for bridge cranes, I Международный научный семинар Системный анализ, управление и обработка информации”, 2010,  pp. 122-127.

7. Синтез алгоритма нечёткой адаптивной настройки коэффициентов усиления для повышения эффективности управления одноканальными летательными аппаратами, Труды IX международной научно-технической конференции «Инновация, экология и ресурсосберегающие технологии на предприятиях машиностроения, авиастроенияЮ транспорта и сельского хозяйства», Ростов-на-Дону, 2010, рр 331-335

8. Phương pháp tổng hợp luật điều khiển cận tối ưu theo tác động nhanh cho các hệ động học nhiều đầu vào, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ V, 2010.

9. Phân tích tổng quát những dấu hiệu của dạng Jordan ở hệ động học đa chiều, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ V, 2010

10. Программное обеспечение синтеза квазиоптимального по быстродействию управления, Математические методы в технике и технологиях-ММТТ-21.Сб. трудов XX Международ. нау. конф.: В 10 т. Т.2. Секция 2. Саратов, –2008, –С.171-173.

11. Программная реализация символьных вычислений на основе «польской записи», Системный анализ, управление и обработка информации: сборник научных статей/ Под общ. ред. проф. Р.А. Нейдорфа – Ростов-на-Дону: ДГТУ, Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2007.–С.319-324.

12. Алгоритмы символьных вычислений на основе динамического двоичного дерева, Системный анализ, управление и обработка информации: сборник научных статей/ Под общ. ред. проф. Р.А. Нейдорфа – Ростов-на-Дону: ДГТУ, Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2007.–С.325-329.

13. Алгоритм нахождения частной производной математического выражения, Системный анализ, управление и обработка информации: сборник научных статей/ Под общ. ред. проф. Р.А. Нейдорфа – Ростов-на-Дону: ДГТУ, Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2007.–С.330-334.

14. Аппроксимация функций квазиоптимального управления с помощью искусственных нейронных сетей, Математические методы в технике и технологиях-ММТТ-19.Сб. трудов XIX Международ. научн. конф. В 10 т. Т.7: ВГТУ-Воронеж, 2006. С.325-326.

15. Применение смарт-карт при автоматизации студенческой деятельности в вузах, XXVIМЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ ММТТ - 26”, ТОМ 9, СЕКЦИЯ 11, Саратов, 2013

16. CÁC CÔNG NGHỆ MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG ĐÁM ĐÔNG, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Học viện KTQS, 2013.

 

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search