Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Phan Nguyên Hải
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ĐỀ TÀI, SÁNG CHẾ
Đề tài, dự án
1. Nghiên cứu phát triển hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác quản lý sinh viên - 11111
Cấp: Trường
Chủ nhiệm đề tài: Phan Nguyen Hai
Các tác thành viên: Phan Nguyen Hai
Thời gian:12/2013-12/2014
Trạng thái thực hiện:
2. Nghiên cứu công nghệ thẻ thông minh và ứng dụng trong quản lý - 22222
Cấp: Trường
Chủ nhiệm đề tài: Phan Nguyen Hai
Các tác thành viên: Phan Nguyen Hai
Thời gian:12/2012-12/2013
Trạng thái thực hiện:
Sáng chế
1. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2008614406. Программа поддержки синтеза квазиоптимального по быстродействию управления (СКОБ)
Các tác giả: Phan Nguyan Hai and Нейдорф Р.А,
Đăng ký tại: Реестр программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллекту-альной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент)
Năm đăng ký: 12/2008
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search