Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Phan Nguyên Hải
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
CÁC XUẤT BẢN
Sách, tài liệu tham khảo
1. Ngôn ngữ Java, Phan Nguyên Hải, Nguyễn Quốc Khánh, Phạm Văn Việt, Hồ Nhật Quang và Trần Hữu Phi, 2017
Tạp chí, báo cáo hội nghị
1. Phan Nguyên Hải, Nguyễn Xuân Chiêm and Nguyễn Thế Hùng{, An energy saving method of stable control of inverted pendulum system when affected by external interference using auxiliary pendulum}{, Energy efficiency and energy saving in technical systems - MATEC Web of Conferences}{, pp. }{, 5/2019} {[Liên kết]}.
2. Phan Nguyên Hải, Nguyễn Xuân Chiêm, Trương Đăng Khoa, Hoàng Đức Long, Lê Kiên and Phạm Thủy{, Building quasi-time-optimal control laws for ball and beam system}{, SigTel2019}{, pp. }{, 3/2019} {[Liên kết]}.
3. Phan Nguyên Hải, Nguyễn Xuân Chiêm, Trương Đăng Khoa, Hoàng Đức Long, Trần Công Phan and Đỗ Ngọc Sơn{, Advance in the efficiency of type 2 fuzzy controller in embedded systems and application for control two-wheel self balancing robot}{, Inzherniy vestnik Dona}{, pp. }{, 10/2018} {[Liên kết]}.
4. Phan Nguyên Hải and Nguyễn Xuân Chiêm{, Design controller of the quasi-time optimization approach for stabilizing and trajectory tracking of inverted pendulum}{, MATEC Web of Conferences}{, pp. }{, 10/2018} {[Liên kết]}.
5. Phan Nguyên Hải, Nguyễn Xuân Chiêm, Trương Đăng Khoa, Hoàng Đức Long, Trần Công Phan and Đỗ Ngọc Sơn{, Design of real-time embedded system using block type-II fuzzy controller on two-wheel self-balancing robot}{, VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - SYSTEM ANALYSIS, CONTROL AND INFORMATION PROCESSING }{, pp. 36-40}{, 9/2018} {[Liên kết]}.
6. Phan Nguyên Hải và Phạm Đức Toàn{, Một cách tiếp cận trong giải quyết bài toán tự động hóa sinh dữ liệu kiểm thử phần mềm}{, Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải}{, pp. 64-68}{, 4/2018} {[Liên kết]}.
7. Phan Nguyên Hải, Nguyễn Thanh Tùng, Hà Xuân Tùng và Phạm Đức Toàn{, Nghiên cứu bài toán sinh đề thi sát hạch tự động}{, Giao thông Vận tải}{, pp. 128-131}{, 4/2018} {[Liên kết]}.
8. Phan Nguyên Hải and Nguyễn Xuân Chiêm{, Building embedded quasi-time-optimal controller for two-wheeled self-balancing robot}{, MATEC Web of Conferences}{, pp. }{, 31/10/2017} {[Liên kết]}.
9. Phan Nguyên Hải, Nguyễn Xuân Chiêm, Trương Đăng Khoa and Hoàng Đức Long{, Building embedded control systems of inverted pendulum using type-2 fuzzy sets}{, VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - SYSTEM ANALYSIS, CONTROL AND INFORMATION PROCESSING }{, pp. }{, 10/2017} {[Liên kết]}.
10. Phan Nguyen Hai and Nguyen Xuan Chiem{, SYNTHESIZING NONLINEAR CONTROL LAW FOR TWOWHEELED SELF-BALANCING ROBOT}{, XXX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ ММТТ-30}{, pp. }{, 6/2017} {[Liên kết]}.
11. Phan Nguyen Hai và Mạc Văn Viên{, Vấn đề mô phỏng hành vi đám đông trong xã hội và ứng dụng}{, Hội thảo khoa học “Sự phát triển của Công nghệ thông tin và ứng dụng trong công tác Công an - những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND”}{, pp. }{, 30/9/2015} {[Liên kết]}.
12. Phan Nguyen Hai và Dao Anh Thu{, NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ SINH VIÊN}{, Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 21 trường Đại học Mỏ Địa chất}{, pp. }{, 11/2014} {[Liên kết]}.
13. Phan Nguyen Hai and Dao Anh Thu{, SERVICE ORIENTED APPROACH IN DEVELOPMENT OF UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEMS}{, Системный анализ, управление и обработка информации Труды 5-го Международного научного семинара (п. Дивноморское, 2 – 6 октября 2014 г.)}{, pp. }{, 10/2014} {[Liên kết]}.
14. Phan Nguyen Hai{, Công nghệ mô hình hóa và mô phỏng đám đông}{, Tạp chí KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT-Học viện KTQS Số 157}{, pp. }{, 10/2013} {[Liên kết]}.
15. Phan Nguyên Hải, Nguyễn Ngọc Phu và Phùng Thị Minh Hồng{, Ứng dụng kiến trúc SOA trong phát triển phần mềm quản lý}{, Tạp chí Đại học sư phạm Hà nội I, số chuyên san CNTT, 2011}{, pp. }{, 12/2011} {[Liên kết]}.
16. Phan Nguyên Hải{, Tổng hợp luật điều khiển phi tuyến cho hệ thống cầu trục}{, Kỷ yếu hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2011, 11/2011, tr. 479-485}{, pp. 5}{, 11/2011} {[Liên kết]}.
17. Phan Nguyen Hai và Nguyen Thi Bich Nga{, PARALLELIZATION OF CRYPTOGRAPHIC ALGORITHMS AND IMPLEMENTATION ON COMPUTER CLUSTER}{, II Международный научный семинар “Системный анализ, управление и обработка информации”, 10/2011, pp. 349-352}{, pp. 4}{, 10/2011} {[Liên kết]}.
18. Phan Nguyen Hai{, Synthesis of e-parametric quasi-time-optimal control law for bridge cranes}{, I Международный научный семинар “Системный анализ, управление и обработка информации”, 2010, pp. 122-127}{, pp. 6}{, 12/2010} {[Liên kết]}.
19. Phan Nguyan Hai, Phan Van Tu and Нейдорф Р.А{, Синтез алгоритма нечёткой адаптивной настройки коэффициентов усиления для повышения эффективности управления одноканальными летательными аппаратами}{, IX Международная научно-техническая конференция «Инновация, экология и ресурсосберегающие технологии на предприятиях машиностроения, авиастроения, транспорта и сельского хозяйства» «ИнЭРТ-2010», Ростов-на-Дону, 2010, рр 331-335}{, pp. }{, 10/2010} {[Liên kết]}.
20. Phan Nguyên Hải{, Triển vọng của các phương pháp xấp xỉ trong việc giải các bài toán điều khiển tối ưu theo tác động nhanh}{, Tạp chí Khoa học và kỹ thuật, Đại học kỹ thuật Lê Quý Đôn, số chuyên san 2010}{, pp. }{, 10/2010} {[Liên kết]}.
21. Phan Nguyên Hải{, Phương pháp tổng hợp luật điều khiển cận tối ưu theo tác động nhanh cho các hệ động học nhiều đầu vào}{, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ V, 5/2010}{, pp. }{, 5/2010} {[Liên kết]}.
22. Phan Nguyên Hải{, Phân tích tổng quát những dấu hiệu của dạng Jordan ở hệ động học đa chiều}{, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ V, 5/2010}{, pp. }{, 5/2010} {[Liên kết]}.
23. Phan Nguyên Hải{, Обобщённый анализ динамической системы на наличие признаков жордановой формы}{, Вестник Дон.гос.техн.ун-та.-2008.№3.}{, pp. }{, 12/2008} {[Liên kết]}.
24. Phan Nguyen Hai{, Программное обеспечение синтеза квазиоптимального по быстродействию управления}{, Сб. трудов XX Международ. нау. конф.: В 10 т. Т.2. Секция 2. Саратов, –2008, –С.171-173}{, pp. }{, 6/2008} {[Liên kết]}.
25. Phan Nguyên Hải{, Алгоритм нахождения частной производной математического выражения}{, Системный анализ, управление и обработка информации: сборник научных статей/ Под общ. ред. проф. Р.А. Нейдорфа – Ростов-на-Дону: ДГТУ, Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2007.–С.330-334.}{, pp. 5}{, 6/2007} {[Liên kết]}.
26. Phan Nguyên Hải{, Программная реализация символьных вычислений на основе «польской записи»}{, Системный анализ, управление и обработка информации: сборник научных статей/ Под общ. ред. проф. Р.А. Нейдорфа – Ростов-на-Дону: ДГТУ, Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2007.–С.319-324.}{, pp. 5}{, 6/2007} {[Liên kết]}.
27. Phan Nguyên Hải{, Алгоритмы символьных вычислений на основе динамического двоичного дерева}{, Системный анализ, управление и обработка информации: сборник научных статей/ Под общ. ред. проф. Р.А. Нейдорфа – Ростов-на-Дону: ДГТУ, Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2007.–С.325-329.}{, pp. 5}{, 6/2007} {[Liên kết]}.
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search