Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

- Mô tả nội dung môn học:

Tổng quan về hệ thống truyền thông đa phương tiện, các mô hình truyền dữ liệu đa phương tiện, các phương pháp nén dữ liệu đa phương tiện: video, ảnh, âm thanh. Các giao thức truyền thông đa phương tiện. Xây dựng các ứng dụng truyền thông đa phương tiện. 

Mã lớp môn học: 2012ttdpthth

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
2012ttdpthth Hoàng Tuấn Hảo 01/08/2012 01/08/2013 Viết 13/08/2013
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về