Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: Truyền thông đa phương tiện - Multimedia Communications

- Mô tả nội dung môn học:

 Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết Mạng máy tính và kỹ thuật liên mạng 

Tóm tắt nội dung: 
- Voice over IP (VoIP), 
- Các nền tảng máy chủ đa phương tiện 
- Giao thức điều khiển cho Video
- Tryền thông mobile 
- Các ứng dụng đa phương tiện
- Đồ án môn học sẽ được giao cho sinh viên thực hiện trong quá trình học

Mã lớp môn học: 6

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
6 Hoàng Tuấn Hảo 20/08/2013 13/12/2013 Vấn đáp 01/01/1753
- Đề cương môn học: Chưa có
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về