GVC TS Hoàng Tuấn Hảo

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên
  • Đơn vị: Bộ môn An toàn thông tin
  • Học hàm: GVC
  • Học vị: TS
  • Email: haohthtạigmail

Thông tin cá nhân

Giới thiệu về Hoàng Tuấn Hảo

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 73BC MẠNG MÁY TÍNH 2 2013 - 2014
2 73AN TRUYỀN DỮ LIỆU 1 2013 - 2014
3 6 Truyền thông đa phương tiện - Multimedia Communications 1 2013 - 2014
4 2012ttdpthth TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 1 2012 - 2013

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , TS. Hoàng Tuấn Hảo, TS. Phan Việt Anh and Khánh Nguyễn, Vietnamese Documents Classifications using Hierachical Attention Networks , The 7th International Conference on Frontiers of Intelligent Computing: Theory and Applications , pp , 29/11/2018, [ link]
2. , TS. Hoàng Tuấn Hảo and Vũ Văn Cảnh, Detect Wifi Network Attacks using parallel genetic programming , 2018 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2018) , pp , 03/11/2018, [ link]
3. , TS. Hoàng Tuấn Hảo and Phạm Trường Sơn, Modeling The Causes of Terrorism From Media News: An Innovative Framework Connecting Impactful Events With Terror Incidents , 2018 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2018) , pp , 03/11/2018, [ link]
4. , Vũ Văn Cảnh và Nguyễn Văn Quân, Intrusion detection approach using tree adjoining grammar guided genetic programming , Chuyên san Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - LQDTU-JICT , pp 26-44, 6/2017, [ link]
5. , Vũ Văn Cảnh và Hoàng Tuấn Hảo, Cảnh báo an ninh thông minh ứng dụng hệ miễn dịch nhân tạo , Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự , pp 42-55, 5/2017, [ link]
6. , Vũ Văn Cảnh, Hoàng Tuấn Hảo và Nguyễn Văn Quân, Phát hiện xâm nhập mạng sử dụng kỹ thuật học máy , Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự , pp 105-120, 5/2017, [ link]
7. , Vũ Văn Cảnh, Hoàng Tuấn Hảo, Nguyễn Văn Quân và Hoàng Thế Triều, Phân tích tập tin nhật ký sử dụng kỹ thuật khai phá và logic mờ , Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự , pp 91-104, 5/2017, [ link]
8. , Vũ Văn Cảnh and Hoàng Tuấn Hảo, Cyber Security Training Programs for Military Personnel , Một số vấn đề chọn lọc về an toàn thông tin , pp 166-171, 11/2016, [ link]
9. , Phạm Trường Sơn, Hoàng Tuấn Hảo and Vũ Văn Cảnh, Machine learning techniques for web intrusion detection – a comparison , Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) , pp 291-297, 10/2016, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Nghiên cứu, xây dựng hệ thống hỗ trợ bảo vệ, ngăn chặn rò rỉ dữ liệu trong hoạt động chính phủ điện tử Nhà nước TS. Hoàng Tuấn Hảo TS. Nguyễn Thị Hiền; TS. Nguyễn Việt Hùng; TS. Phan Việt Anh; TS. Lưu Hồng Dũng; TS. Hà Chí Trung 7/2018

Chia sẻ